News

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

72th anniversary of the founding of Krirk University

เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 72 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกริก ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยเกริก ถือกำเนิดจาก “โรงเรียนภาษาและวิชาชีพ” โดย ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ ผู้ซึ่งเป็นนักการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ จุดมุ่งหมายในการตั้งมหาวิทยาลัยในระยะแรกนั้น เพื่อดำเนินการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษแต่เพียงอย่างเดียว เนื่องจาก ดร.เกริก มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ ทั้งในด้านการเรียนการสอนและ ประสบการณ์จากการทำงานนับได้ว่าท่านเป็นคนไทยคนแรกที่นำการสอนภาษาอังกฤษสมัยใหม่ ซึ่งมุ่งให้นักศึกษาได้มี ความรู้ในหลักภาษาและสามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอด 72 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกริก ยังคงยึดมั่นและสืบสานเจตนารมณ์ของ ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกริก ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ดังปรัชญาที่ว่า “ความรู้ทำให้องอาจ” และมหาวิทยาลัยพร้อมเดินหน้าพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ทันสมัย ยกระดับมหาวิทยาลัยเกริกให้อยู่ในระดับสากลต่อไป

72th anniversary of the founding of Krirk University Read More »

Krirk University Expands Academic Cooperation with Royal Global University of India

        A momentous meeting took place on Wednesday, May 29, 2024, in Room 1217 of the International Affairs Office at Krirk University. The meeting was chaired by Dr. Hambalee Jejma, Assistant Vice President for International Affairs, and Dr. Choonhapong Thaiupathump, Assistant Vice President for Special Affairs (Information Technology).        

Krirk University Expands Academic Cooperation with Royal Global University of India Read More »

Krirk University and TIIKM Foster Global Academic Collaboration Through Memorandum of Agreement

        On Monday, May 13, 2024, at 10:00 a.m., a significant meeting took place in Room 1201. The International Affairs Office of Krirk University led by Prof. Dr. Jaran Maluleem, Vice President for International Affairs, together with personalities of Dr. Hambalee Jehma, Assistant Vice President for International Affairs, Dr. John Christopher Walsh,

Krirk University and TIIKM Foster Global Academic Collaboration Through Memorandum of Agreement Read More »

ITEKSMA and Krirk University Sign MoU to Foster Academic and Educational Cooperation

        Bangkok, May 7, 2024 – In a significant step towards enhancing academic and educational collaboration, Indonesia’s Institut Teknologi dan Kesehatan Mahardika University (ITEKSMA) signed a memorandum of understanding (MoU) with Krirk University in Thailand.         The event was attended by esteemed representatives from both institutions. Krirk University was

ITEKSMA and Krirk University Sign MoU to Foster Academic and Educational Cooperation Read More »

UIN Jakarta Joint Meeting Krirk University Discuss the issue of promoting a comprehensive halal economy.

        Bangkok, May 7, 2024 – A significant event championed by the International Affairs Office of Krirk University took place at 10 a.m. This collaborative meeting between Krirk University and International Islamic College Bangkok aimed to strengthen academic and research ties. The meeting was presided over by Prof. Dr. Jaran Maluleem, Vice

UIN Jakarta Joint Meeting Krirk University Discuss the issue of promoting a comprehensive halal economy. Read More »

Krirk University Hosts Successful International Exchange Program with Chennai Institute of Technology

        Bangkok, May 3, 2024 — Krirk University’s International Affairs Office recently concluded a week-long Mobility Academic and Cultural Exchange Program with students from Chennai Institute of Technology, India. The program, which ran from May 3 to May 10, 2024, aimed to foster educational cooperation and cultural exchange between the two institutions.

Krirk University Hosts Successful International Exchange Program with Chennai Institute of Technology Read More »

Krirk University collaborates with Egyptian ambassadors to promote education beyond borders.

        On April 30, 2024, a delegation from the International Islamic College Bangkok, led by Prof. Dr. Jaran Maluleem, the Vice President for International Affairs and Dean, paid a visit to the Embassy of Egypt in Thailand. The team included Dr. Bandit Aroman, the Associate Dean of the Research and Innovation Department,

Krirk University collaborates with Egyptian ambassadors to promote education beyond borders. Read More »

Executive Committee warmly welcomed a high-level delegation from the Pakistan Embassy and conveyed gratitude to Mr. Yasir Hussain, Head of Mission, for his recent visit to Krirk University

        Associate Professor Supat Teravecharoenchai, Vice President for Academic Affairs, and Prof. Dr. Jaran Maluleem, Vice President for International Affairs, warmly welcomed a high-level delegation from the Pakistan Embassy and conveyed gratitude to Mr. Yasir Hussain, Head of Mission, for his recent visit to Krirk University.         Their visit

Executive Committee warmly welcomed a high-level delegation from the Pakistan Embassy and conveyed gratitude to Mr. Yasir Hussain, Head of Mission, for his recent visit to Krirk University Read More »

Krirk University promotes ongoing education and maintains collaboration with Russian embassies.

        On Tuesday, March 26, 2024, at 10:00 a.m., A courtesy visit was extended by Prof. Dr. Krasae Chanawong, President; Prof. Dr. Jaran Maluleem, Vice President for International Affairs; Miss Chanidapha Nunualvuttiwong, Director of the Bureau of International Affairs; and Mr. Muhammad Raksaithong, International Affairs official, to His Excellency Mr. Evgeny Tomikhin,

Krirk University promotes ongoing education and maintains collaboration with Russian embassies. Read More »

President of Krirk University agreed to move on the next step of signing MoU with Russian University

        President of Krirk University agreed to move on the next step of signing MoU with Russian UniversityRepresentivtive from Saint Petersburg State University of Economics        •Dr. Igor Maksimtsev, Rector of Saint Petersburg State University of Economics, and        •Dr.Mitry Vasilenko, Vice-Rector for International Affairs, alongside    

President of Krirk University agreed to move on the next step of signing MoU with Russian University Read More »

หนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัย


ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลโดยกำหนดให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้งเว้นแต่เป็นการดำเนินการที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประมวลผลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

โดยหนังสือฉบับนี้ มหาวิทยาลัยเกริก หรือ “มหาวิทยาลัย” ถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองหรือควบคุมของมหาวิทยาลัย มีความประสงค์ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหวสำหรับสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ หรือทำการตลาด หรือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำด้านการเรียน ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยหรือ “ข้าพเจ้า” ขอให้ความยินยอมกับมหาวิทยาลัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

(1) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหว เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(2) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากแหล่งที่มาตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(3) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เท่าที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด

(4) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานอื่นของมหาวิทยาลัยนำข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้เก็บรวบรวม ใช้ เพื่อนำไปดำเนินการจัดการศึกษาหรือกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(5) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภายนอก ตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(6) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ (ถ้ามี) มหาวิทยาลัยจะขอความยินยอมจากข้าพเจ้าอีกครั้งตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(7) ข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้ามีสิทธิตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ และมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบและมหาวิทยาลัยอาจขอทราบเหตุผลแห่งการนั้นได้ แต่การเพิกถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความยินยอมที่ข้าพเจ้าได้ให้ไปก่อนหน้านี้ ในกรณีที่การเพิกถอนความยินยอมกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ของข้าพเจ้า หรือทำให้ข้าพเจ้าไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หรือการบริการจากมหาวิทยาลัยอีกต่อไป ข้าพเจ้ายอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนั้นได้

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยโดยตลอดแล้วและข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับมหาวิทยาลัยถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงท่านตกลงยินยอมให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมายหรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น แล้วแต่กรณี

Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save