#006548
#098325
#61CE70
Previous
Next

หอพักนักศึกษา

สนามกีฬา

สิ่งอำนวยความสะดวก

งานบริการและสวัสดิการ

 ” มหาวิทยาลัยเกริกจะพัฒนาองค์ความรู้เดิมและเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านสังคมศาสตร์และด้านการบริหารจัดการ “

การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ

และเนื่องจากปีที่ผ่านมาทางสหประชาติ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นอย่างมาก ปีนี้จึงได้ กำหนดหัวข้อการสัมมนาทางวิชาการขึ้นในหัวข้อ[การพัฒนาการศึกษาเทคโนโลยีอาเซียนและการจัดการระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน ]การสัมมนาที่จะจัดขึ้นนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดทางวิชาการ โดยบทความวิชาการที่ผ่านการตรวจสอบจะถูกบันทึกลงในระบบรวบรวมข้อมูลวิทยานิพจนหรือฐานข้อมูลวารสารอย่างถูกต้องและเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสมาคมอาเซียน

สำนักกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเกริกจะพัฒนาองค์ความรู้เดิมและเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านสังคมศาสตร์และด้านการบริหารจัดการ