หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท

คณะ /สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม หลักสูตรภาคการศึกษา
ปกติ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์
คณะบริหารธุรกิจ
      หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - - -
      หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทย จีน อาเซียน (ระบบการศึกษาทางไกล) - - -
      หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ - - -
      หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน - - -
คณะศิลปศาสตร์
      หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา - - -
      หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต - - -
      หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร - - -
      หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ - - -
คณะนิติศาสตร์
      หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต - - -
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
      หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง - - -
วิทยาลัยนานาชาติ
      หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรภาษาจีน) - - -
      หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) - - -
      หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) - - -
      หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) - - -
      หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีวิทยา (หลักสูตรภาษาจีน) - - -
      หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ (หลักสูตรภาษาจีน) - - -
      หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
      สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพองค์รวมข้อมูลขนาดใหญ่ทางการแพทย์ (หลักสูตรภาษาจีน)
- - -
วิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน
      หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
      สาขาวิชาการสอนภาษาจีนสำหรับผู้เรียนภาษาต่างประเทศ
- - - -
*ติดต่อศูนย์รับสมัครฯ : 02-5523500-9 ต่อ 112,113 หรือ 065-6546185, 065-6546189