หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี

  • รับส่วนลด 10% จากค่าเทอม ตลอดหลักสูตร
  • ผู้กู้ กรอ. และกยศ ผู้ปกครองไม่ต้องสำรองจ่ายเงินค่าเทอมตลอดหลักสูตรให้กับมหาวิทยาลัย
  • ค่าใช้จ่ายแต่ละหลักสูตร 
คณะ /สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ผู้จบม.6 / ปวช./กศน. ผู้จบปวส.
ปกติ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์ ปกติ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์
คณะบริหารธุรกิจ
      หลักสูตรบัญชีบัณฑิต กรอ./กยศ.
      หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) -
      สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ กรอ./กยศ. - -
      สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ (ระบบการศึกษาทางไกล) - - - - - - -
      สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน กรอ./กยศ. - -
      สาขาวิชาการตลาด กรอ./กยศ. - -
      สาขาวิชาการตลาดนวัตกรรม (ระบบการศึกษาทางไกล) - - - - - - -
      สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ กรอ./กยศ.
      สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ กรอ./กยศ. - -
      สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ (ระบบการศึกษาทางไกล) - - - - - - -
      สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม - - - - - - -
      สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม (ระบบการศึกษาทางไกล) - - - - - - -
      สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ - - - - - - -
      สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม - - - - - - -
      สาขาวิชาบริหารธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุ - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
      สาขาวิชาภาษาอังกฤษ กรอ./กยศ. - - - -
      สาขาวิชาการจัดการ กรอ./กยศ.
      หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ กรอ./กยศ. - -
      หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสืบสวนสอบสวน(ระบบการศึกษาทางไกล) - - - - - - -
      หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต กรอ./กยศ. - -
คณะนิติศาสตร์
      หลักสูตรนิติศาสาตรบัณฑิต กรอ./กยศ. - -
วิทยาลัยนานาชาติ
      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) กรอ./กยศ. - - - - -
      หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรภาษาจีน) กรอ./กยศ. - - - - -
      หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (หลักสูตรภาษาจีน) กรอ./กยศ. - - - - -
      หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพองค์รวมและ
      ข้อมูลขนาดใหญ่ทางการแพทย์ (หลักสูตรภาษาจีน)
กรอ./กยศ. - - - - -
      หลักสูตรศิลปะบัณฑิตสาขาศิลปะการออกแบบและสื่อดิจิทัล (หลักสูตรภาษาจีน) กรอ./กยศ. - - - - -
วิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน
      สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ กรอ./กยศ.
*ติดต่อศูนย์รับสมัครฯ : 02-5523500-9 ต่อ 112,113 หรือ 065-6546185, 065-6546189