หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

คณะ /สาขาวิชา (วิทยาลัยนานาชาติ) กองทุนกู้ยืม ผู้จบม.6 / ปวช./กศน. หลักสูตรภาคการศึกษา
ปกติ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) กรอ./กยศ. - - - -
      หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรภาษาจีน) กรอ./กยศ. - - - -
      หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (หลักสูตรภาษาจีน) กรอ./กยศ. - - - -
      หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพองค์รวมและ
      ข้อมูลขนาดใหญ่ทางการแพทย์ (หลักสูตรภาษาจีน)
กรอ./กยศ. - - - -
      หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาศิลปการออกแบบและสื่อดิจิทัล (หลักสูตรภาษาจีน) กรอ./กยศ. - - - -
หลักสูตรระดับปริญญาโท
      หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
      หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
      หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
      หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีวิทยา (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
      หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
      หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
      หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
      สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพองค์รวมข้อมูลขนาดใหญ่ทางการแพทย์ (หลักสูตรภาษาจีน)
- - - - -
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
      หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
      หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
      หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
      หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีวิทยา (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
      หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
      หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
      หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
      สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพองค์รวมข้อมูลขนาดใหญ่ทางการแพทย์ (หลักสูตรภาษาจีน)
- - - - -
      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
      สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาจีน)
- - - - -
*ติดต่อศูนย์รับสมัครฯ : 02-5523500-9 ต่อ 112,113 หรือ 065-6546185, 065-6546189