สารจากอธิการบดี

สารจากอธิการบดี

ศ.ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์ 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก

ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ทุกคนเข้าสู่รั้วร่มพฤกษ์มหาวิทยาลัยเกริก

มหาวิทยาลัยเกริก เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนกลุ่มแรกของประเทศไทย ที่ได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาตามกฎหมายเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2509 จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกริก มีความมุ่งมั่นในปณิธานการจัดการการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมงานวิจัย เพื่อผลิตบัณฑิตสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ ให้รองรับความต้องการของตลาดโลก นอกจากผลิตบัณทิตและพัฒนางานวิจัยแล้ว มหาวิทยาลัยเกริก ยังมุ่งเน้นในการสร้างนักศึกษารุ่นใหม่ที่พร้อมรับความท้าทายในด้านต่างๆ ของยุคดิจิทัล มุ่งเน้นความเป็นนานาชาติ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก ดั่งอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกริกที่ว่า “ภูมิปัญญาเพื่อสังคม” (“Wisdom for Society”)

ขอให้นักศึกษาทุกคนจงตั้งใจ มุ่งมั่น ศึกษาเรียนรู้ สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ การแบ่งปัน สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ร่วมกัน เพื่อทุกคนจะได้ก้าวไปเป็นบัณฑิตคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดโลก พร้อมสร้างคุณประโยชน์ต่อมนุษยชาติต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการมหาวิทยาลัยเกริก กล่าวให้กำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์

        ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการมหาวิทยาลัยเกริก กล่าวให้กำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครหน่วยต่าง ๆ นักสาธารณสุข อสม.เจ้าหน้าที่ส่วนหน้า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 มหาวิทยาลัยเกริกขอขอบคุณที่พวกท่านทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เสียสละร่างกาย เส …

Krirk Realizes its Smart University Vision with Huawei IdeaHub

Putting practical learning up front for more than half a century         Founded by Dr. Krirk Mangkhlaphrik in 1952, Krirk University is one of the most reputable private universities in Thailand. With the aim to promote practical knowledge to prepare its students for real-life w …

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ได้เข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ได้เข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการเรื่อง ทิศทาง โอกาสและความท้าทายการจัดทำหลักสูตรตามมาตรฐานนานาชาติ Sukhothai Thanee Municipality International School โรงเรียนเทศบาลแห่งที่ 3 สังกัดเทศบาลเมืองสุโขท …