สารจากอธิการบดี

สารจากอธิการบดี

ศ.ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์ 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก

ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ทุกคนเข้าสู่รั้วร่มพฤกษ์มหาวิทยาลัยเกริก

มหาวิทยาลัยเกริก เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนกลุ่มแรกของประเทศไทย ที่ได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาตามกฎหมายเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2509 จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกริก มีความมุ่งมั่นในปณิธานการจัดการการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมงานวิจัย เพื่อผลิตบัณฑิตสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ ให้รองรับความต้องการของตลาดโลก นอกจากผลิตบัณทิตและพัฒนางานวิจัยแล้ว มหาวิทยาลัยเกริก ยังมุ่งเน้นในการสร้างนักศึกษารุ่นใหม่ที่พร้อมรับความท้าทายในด้านต่างๆ ของยุคดิจิทัล มุ่งเน้นความเป็นนานาชาติ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก ดั่งอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกริกที่ว่า “ภูมิปัญญาเพื่อสังคม” (“Wisdom for Society”)

ขอให้นักศึกษาทุกคนจงตั้งใจ มุ่งมั่น ศึกษาเรียนรู้ สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ การแบ่งปัน สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ร่วมกัน เพื่อทุกคนจะได้ก้าวไปเป็นบัณฑิตคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดโลก พร้อมสร้างคุณประโยชน์ต่อมนุษยชาติต่อไป

การทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์

ภาพบรรยากาศ การทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในวันสงกรานต์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานทำบุญตักบาตรในวันที่ 8 เมษายน 2564 จัดโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักกิจการนักศึกษา ณ ลานหน้าศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาล …

บรรยายพิเศษ เรื่อง ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกยุคใหม่

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ศ​าสตราจารย์​ดร.นายแพทย์​ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก และ Mr.Wang Changming ประธานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกริก โดยท่านอธิการบดี บรรยายพิเศษ เรื่อง ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกยุคใหม่ ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดหนองคาย พร้อมร่วมพิธ …

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยเกริกได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกริก กับโรงเรียนปทุมคงคาโดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก เป็นผู้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และเป็นประธานในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ นาย …