หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะ /สาขาวิชา หลักสูตรภาคการศึกษา
ปกติ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์
คณะบริหารธุรกิจ
      หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต - -
      หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรม - - -
      หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ - - -
      หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงกลยุทธ์ - - -
      หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาธุรกิจการกีฬา - - -
      หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาธุรกิจการบิน - - -
      หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาโลติสติกส์และซัพพลายเชน - - -
คณะศิลปศาสตร์
      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน - -
      หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ - -
      หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา - -
      หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต - -
      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร - -
      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนสำหรับผู้เรียนภาษาต่างประเทศ - -
คณะนิติศาสตร์
      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายกับการบริหาร - -
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง - -
วิทยาลัยนานาชาติ
      หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) - -
      หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) - -
      หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) - -
      หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) - -
      หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีวิทยา (หลักสูตรภาษาจีน) - -
      หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ (หลักสูตรภาษาจีน - -
      หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
      สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพองค์รวมข้อมูลขนาดใหญ่ทางการแพทย์ (หลักสูตรภาษาจีน)
- -
      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
      สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาจีน)
- -
*ติดต่อศูนย์รับสมัครฯ : 02-5523500-9 ต่อ 112,113 หรือ 065-6546185, 065-6546189