สภามหาวิทยาลัยเกริก

ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกริก

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกริก

นาย อำพล เสนาณรงค์

นายกสภามหาวิทยาลัยเกริก

พลเอก ชาญ บุญประเสริฐ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ศ.ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

รศ. สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ดร. เกริกก้อง มังคละพฤกษ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นาย กอปรเกียรติ ปิยสิรานนท์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร. สราวุธ อนันตชาติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นางสาว สุนันทา แสงทอง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

รศ. ตระกูล มีชัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร. พนิต เข็มทอง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

MR. WANG CHANGMING

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร. เชนินทร์ เชน

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ศ.ดร. บุญเรียง ขจรศิลป์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร. มนูญ พาหิระ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย