คณะผู้บริหาร

อธิการบดี และรองอธิการบดี

ศ.ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์

อธิการบดี

MR. WANG CHANGMING

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

รศ. สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

MR.LI SHAOYUN

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน

MR.QI BIN

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการตลาด

นาย ฐนน พูนทรัพย์ไพศาล

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

นางสาว ธัญญ์พิชชา อติวัณณ์วงษ์

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

นาย ยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

คณบดี

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร

คณบดีคณะนิติศาสตร์

รศ(พิเศษ).ดร. นันทนา นันทวโรภาส

คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง

รศ. สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย

รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

DR.MING HSUN HSIE

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

MR.XIE SEN

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

DR.LUO YONG

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน

รองคณบดี

อาจารย์วรยุทธ พูลสุข

รองคณบดีคณะนิติศาสตร์

ผศ. ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ดร.ฐิติพัฒน์ หิรัญนิธิธำรง

รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

นายฐนน พูนทรัพย์ไพศาล

รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายพัฒนาหลักสูตร

รศ.ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน

MR.LI KUNKUN

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน

ผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุน

ผู้อำนวยการสำนัก

นาง กนกวรรณ หลี่

ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สิน

นาย สิริชัย รัตตะรังสี

ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี

ดร. อรุณี ศรีพนมวัน

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

ผศ.ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม

รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา

รศ.ดร. สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

DR. LUO YONG

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการศึกษาออนไลน์

นางสาว ธัญญ์พิชชา อติวัณณ์วงษ์

รักษาการผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร

อาจารย์ ดาริน ศรีศาสตรา

ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

หัวหน้าศูนย์

ผศ. พัสรินณ์ พันธุ์แน่น

หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนา

อาจารย์ ชัยมาศ คะมา

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร. ดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น

รักษาการหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและบริการวิชาการแก่สังคม

นางสาว ธัญญ์พิชชา อติวัณณ์วงษ์

รักษาการหัวหน้าศูนย์ภาพลักษณ์และการตลาดออนไลน์

นางสาว วาสนา แสงศึก

หัวหน้าศูนย์รับสมัครและงานความร่วมมือทางวิชาการ

นายสถาพร เทพสุริย์

หัวหน้าศูนย์แนะแนวการศึกษา

นางสาวกานดา สถิตย์พงษ์

หัวหน้าศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน

หนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัย


ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลโดยกำหนดให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้งเว้นแต่เป็นการดำเนินการที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประมวลผลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

โดยหนังสือฉบับนี้ มหาวิทยาลัยเกริก หรือ “มหาวิทยาลัย” ถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองหรือควบคุมของมหาวิทยาลัย มีความประสงค์ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหวสำหรับสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ หรือทำการตลาด หรือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำด้านการเรียน ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยหรือ “ข้าพเจ้า” ขอให้ความยินยอมกับมหาวิทยาลัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

(1) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหว เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(2) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากแหล่งที่มาตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(3) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เท่าที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด

(4) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานอื่นของมหาวิทยาลัยนำข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้เก็บรวบรวม ใช้ เพื่อนำไปดำเนินการจัดการศึกษาหรือกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(5) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภายนอก ตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(6) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ (ถ้ามี) มหาวิทยาลัยจะขอความยินยอมจากข้าพเจ้าอีกครั้งตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(7) ข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้ามีสิทธิตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ และมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบและมหาวิทยาลัยอาจขอทราบเหตุผลแห่งการนั้นได้ แต่การเพิกถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความยินยอมที่ข้าพเจ้าได้ให้ไปก่อนหน้านี้ ในกรณีที่การเพิกถอนความยินยอมกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ของข้าพเจ้า หรือทำให้ข้าพเจ้าไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หรือการบริการจากมหาวิทยาลัยอีกต่อไป ข้าพเจ้ายอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนั้นได้

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยโดยตลอดแล้วและข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับมหาวิทยาลัยถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงท่านตกลงยินยอมให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมายหรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น แล้วแต่กรณี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุ๊กกี้โดยเปิด/ปิด คุ๊กกี้ในแต่ละประภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุ๊กกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากไม่ยินยอม ให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึก