ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ศ.ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์

อธิการบดี

MR. WANG CHANGMING

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

รศ. สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

นาย หลี่ ซ่าวหยูน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน

นาย ชวิน ชีปิน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการตลาด

นาง ศราวดี ศรีอ่วม

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ผศ.ดร.หมิงซุน เซี่ย

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

คณบดี

ดร. พัชราวดี ตรีชัย

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ดร. ชัยฤทธิ์ แสงสว่าง

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร

คณบดีคณะนิติศาสตร์

รศ.ดร. นันทนา นันทวโรภาส

คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง

รศ.ดร. เชนินทร์ เชน

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุน

นาย สิริชัย รัตตะรังสี

ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี

ดร. ดรุณี ชูประยูร

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ

ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ

รศ.ดร. สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ผศ. ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา

รักษาการผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

DR. LUO YONG

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา

ผศ. มุทิตา อารยะเศรษฐากร

ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร

สำนักงานกิจการระหว่างประเทศ

สำนักงานกิจการระหว่างประเทศ

อาจารย์ ชัยมาศ คะมา

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและพัฒนา

หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมวิจัยและพัฒนา

ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒธรรม

หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒธรรม

ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม

หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม

ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมจีน

หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมจีน

ศูนย์สอบวัดความรู้ภาษาจีน

หัวหน้าศูนย์สอบวัดความรู้ภาษาจีน

ศูนย์พัฒนาภาพลักษณ์

ศูนย์พัฒนาภาพลักษณ์และการตลาดออนไลน์

ศูนย์รับสมัคร

ศูนย์รับสมัครและงานความร่วมมือทางวิชาการ

ศูนย์แนะแนวการศึกษา

ศูนย์แนะแนวการศึกษา