คณะผู้บริหาร

อธิการบดี และรองอธิการบดี

ศ.ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์

อธิการบดี

MR. WANG CHANGMING

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

รศ. สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

MR.LI SHAOYUN

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน

MR.QI BIN

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการตลาด

นางสาว ธัญญ์พิชชา อติวัณณ์วงษ์

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

นาย ยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

คณบดี

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร

คณบดีคณะนิติศาสตร์

รศ(พิเศษ).ดร. นันทนา นันทวโรภาส

คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง

ดร. พัชราวดี ตรีชัย

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

DR.MING HSUN HSIE

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

MR.XIE SEN

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

DR.LUO YONG

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน

รองคณบดี

อาจารย์วรยุทธ พูลสุข

รองคณบดีคณะนิติศาสตร์

ผศ. ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ผศ. ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา

รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

Dr.CHEN WANGKUN

รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ

MR.LI KUNKUN

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน

ผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุน

ผู้อำนวยการสำนัก

นาง กนกวรรณ หลี่

ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สิน

นาย สิริชัย รัตตะรังสี

ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี

ดร. อรุณี ศรีพนมวัน

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

ผศ.ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม

รักษาการผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

รศ.ดร. สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

DR. LUO YONG

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการศึกษาออนไลน์

นางสาว ธัญญ์พิชชา อติวัณณ์วงษ์

รักษาการผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร

อาจารย์ ดาริน ศรีศาสตรา

ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

หัวหน้าศูนย์

ผศ. พัสรินณ์ พันธุ์แน่น

หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนา

อาจารย์ ชัยมาศ คะมา

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร. ดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น

รักษาการหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและบริการวิชาการแก่สังคม

นางสาว ธัญญ์พิชชา อติวัณณ์วงษ์

รักษาการหัวหน้าศูนย์ภาพลักษณ์และการตลาดออนไลน์

นางสาว วาสนา แสงศึก

หัวหน้าศูนย์รับสมัครและงานความร่วมมือทางวิชาการ

นายสถาพร เทพสุริย์

หัวหน้าศูนย์แนะแนวการศึกษา

นางสาวกานดา สถิตย์พงษ์

หัวหน้าศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน