FAQ

อยากเรียนค่ะ แต่ที่บ้านฐานะไม่ค่อยดี ไม่ทราบที่ ม.เกริก มีการให้กู้ยืมไหมคะ ?

ม.เกริก มีการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาผ่านความช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐอยู่ 2 หน่วยงานค่ะ ได้แก่
1.ทุน กยศ. (กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา)
2.กองทุน กรอ. (กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต)
โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี ไม่เคยทำงานประจำมาก่อน และรายได้ครอบครัวไม่เกินปีละ 200,000 บ. ค่ะ

ที่ ม.เกริก มีทุนเรียนฟรีไหมคะ ?

ม.เกริก มีการให้ทุนการศึกษา 2 ประเภทค่ะได้แก่
1.ทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาม.เกริก ที่มีเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป
2.ทุนนักกีฬา สำหรับกีฬาฟุตบอล(ชาย) และบาสเก็ตบอล(ชาย)

หนูจบ ปวส. มา จะมาเรียนต่อที่ ม.เกริก ได้ไหมคะ ?

ได้ค่ะ น้องๆ ที่เรียนจบ ปวส. สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกริก โดยเฉพาะสาขาที่จบตรงกันสามารถเรียนจบปริญญาตรีได้ภายใน 1 ปีครึ่ง

จบ ม.6 มา แต่อยากเรียนวันเสาร์ อาทิตย์ เพราะอยากทำงานเก็บเงินช่วงวันธรรมดา ไม่ทราบ ม.เกริก มีการเรียนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ ไหมคะ ?

นักศึกษาที่ทำงานประจำ สามารถเลือกเรียนโครงการพิเศษ เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์หรือวันอาทิตย์วันเดียวนะคะ เพราะมหาวิทยาลัยเกริกมีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี โทและเอกค่ะ

อยากสมัครเรียนค่ะ ต้องเตรียมอะไรมาบ้างคะ ?

หลักฐานในการสมัครเรียนที่ม.เกริก ยื่นเอกสาร 3 อย่าง ใช้อย่างละ 3 ชุด ได้แก่ 1) สำเนาทะเบียนบ้าน
2) สำเนาบัตรประชาชน
3) ใบวุฒิการศึกษา
4)รูปถ่ายสี 1 นิ้ว
และถ้ามีประสบการณ์ทำงานก็สามารถเตรียมมาได้นะคะเพราะมหาวิทยาลัยเกริกมีการเทียบโอนหน่วยกิตจากประสบการณ์ทำงานด้วยค่ะ

เรียนจบแล้วมีงานทำไหมคะ ?

ม.เกริก มีคณะและสาขาวิชาให้เลือกเรียนหลากหลาย และอยู่ในความต้องการของตลาดแรงงานค่ะ อีกทั้งบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรของเราต่างได้รับความชื่นชมจากผู้ประกอบการ ทางมหาวิทยาลัยไม่เคยได้เสียงตอบรับในทางไม่ดีนะคะ

เรียนที่ ม.เกริก ยากไหมคะ ?

เรียนที่ม.เกริกไม่ยากค่ะ ขอให้นักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกริก และข้อตกลงในการเรียนการสอนแต่ละวิชา ก็สามารถเรียนจบได้ไม่ยากทั้งในระดับปริญญาตรี โทและเอกค่ะ

พอดีหนูเป็นเด็กต่างจังหวัดค่ะ ไม่ทราบทาง มหาวิทยาลัย มีหอพักไหมคะ ?

สำหรับนักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ทางมหาวิทยาลัยเกริกมีหอพักฟรีให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด โดยสามารถเข้าพักได้ห้องละ 2-3 คน ตามขนาดของห้องพักค่ะ โดยหอพักมีสิ่งอำนวยความสบายพร้อมค่ะ

หนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัย


ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลโดยกำหนดให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้งเว้นแต่เป็นการดำเนินการที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประมวลผลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

โดยหนังสือฉบับนี้ มหาวิทยาลัยเกริก หรือ “มหาวิทยาลัย” ถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองหรือควบคุมของมหาวิทยาลัย มีความประสงค์ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหวสำหรับสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ หรือทำการตลาด หรือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำด้านการเรียน ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยหรือ “ข้าพเจ้า” ขอให้ความยินยอมกับมหาวิทยาลัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

(1) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหว เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(2) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากแหล่งที่มาตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(3) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เท่าที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด

(4) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานอื่นของมหาวิทยาลัยนำข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้เก็บรวบรวม ใช้ เพื่อนำไปดำเนินการจัดการศึกษาหรือกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(5) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภายนอก ตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(6) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ (ถ้ามี) มหาวิทยาลัยจะขอความยินยอมจากข้าพเจ้าอีกครั้งตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(7) ข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้ามีสิทธิตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ และมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบและมหาวิทยาลัยอาจขอทราบเหตุผลแห่งการนั้นได้ แต่การเพิกถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความยินยอมที่ข้าพเจ้าได้ให้ไปก่อนหน้านี้ ในกรณีที่การเพิกถอนความยินยอมกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ของข้าพเจ้า หรือทำให้ข้าพเจ้าไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หรือการบริการจากมหาวิทยาลัยอีกต่อไป ข้าพเจ้ายอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนั้นได้

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยโดยตลอดแล้วและข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับมหาวิทยาลัยถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงท่านตกลงยินยอมให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมายหรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น แล้วแต่กรณี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุ๊กกี้โดยเปิด/ปิด คุ๊กกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุ๊กกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากไม่ยินยอม ให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึก