ร่วมงานกับเรา

มหาวิทยาลัยเกริก เปิดรับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง เพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน ระบบการเรียนการสอนแบบการศึกษาทางไกล ทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนแบบภาษาไทย และหลักสูตรการเรียนการสอนแบบภาษาจีน ในระดับปริญญาตรี – โท –เอก ดังนี้
任职资格 : 1.取得博士学历学位
2.年龄65岁以下(身体健康)
3.有扎实的理论基础和丰富的讲师经验
4.学术期刊上发表过论文
5.有英语基础,能进行简单沟通,普通话标准;
6.思想素质好,遵纪守法,品行端正,热爱教育事业,事业心和责任感强
工作内容 :1. 主要负责大学或学院的日常教学、教学评估、科研学术。
2. 拓展并组建国际性的合作交流平台,学生/师资/学术/学科专业共建等区域
性的国际院校间的校级合作
3. 科研学术能力提出者,可通过与其他知名院校/知名企业共建博士后平台,
建立常态的学术交流/学者访问/产学研的基地。
年薪 :(具体面试)
工作地点 :泰国曼谷,如有意向者,请将学历证明等资料,以附件形式发至我校人力资源部
邮箱 : 
学历证明资料明细 :1. 中英文电子版简历
2. 本科的毕业证书
3. 硕士博士的毕业证书、 成绩单、硕士论文摘要
4. 发表论文期刊的封面、刊号、期号或网址连接
5. 其他相关的资格证书
学校网址:www.krirkcn.com(中文) www.krirk.ac.th (泰文)
คุณสมบัติ– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาภาษาจีน
– มีประสบการณ์ด้านการสอนในสาขาวิชาการสอนภาษาจีน/จีนธุรกิจ/วรรณคดีจีน/วัฒนธรรมจีน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
– มีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ถึงปัจจุบันไม่เกิน 5 ปี
– มีทักษะการใช้ภาษาไทย และหรือภาษาจีน และหรือภาษาอังกฤษได้ดี
– มีความรู้และสามารถทำประกันคุณภาพการศึกษาได้
– สำหรับอาจารย์สัญญชาติไทย มีผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 5 ขึ้นไป
– หากจบการศึกษาจากประเทศจีน หรือต่างประเทศ และหรือมีตำแหน่งทางวิชาการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์
– มีประสบการณ์ด้านการสอนในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ถึงปัจจุบันไม่เกิน 5 ปี
– มีทักษะการใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษได้ดี
– หากมีตำแหน่งทางวิชาการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์สอนในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
– มีผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
– หากมีผลงานทางวิชาการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์สอนในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
– มีผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
– หากมีผลงานทางวิชาการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภาษาจีน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
– สามารถสื่อสารภาษาจีน พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี และมีผลการทดสอบวัดระดับ ความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 4 ขึ้นไป
– มีความรับผิดชอบ ขยัน และอดทน
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
คุณสมบัติ– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาภาษาจีน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Offiice ได้เป็นอย่างดี
– สามารถสื่อสารภาษาจีน พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี และมีผลการทดสอบวัดระดับ ความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 4 ขึ้นไป
– มีใจรักงานการให้บริการแก่ผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ดี
– มีความรับผิดชอบ ขยัน และอดทน
คุณสมบัติ– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
– มีประสบการในด้านการทำประกันหรือการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
– มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์กับองค์กร หรือผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
– หากสามารถสื่อสารด้วยภาษาจีน และหรือภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือ ทาง E-mail มหาวิทยาลัยเกริก

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน
ชั้น 2 ห้อง 1209 อาคารมังคละพฤกษ์
Email : hrm_hr@staff.krirk.ac.th
โทร : 02-552-3500-9 ต่อ 216

หนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัย


ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลโดยกำหนดให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้งเว้นแต่เป็นการดำเนินการที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประมวลผลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

โดยหนังสือฉบับนี้ มหาวิทยาลัยเกริก หรือ “มหาวิทยาลัย” ถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองหรือควบคุมของมหาวิทยาลัย มีความประสงค์ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหวสำหรับสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ หรือทำการตลาด หรือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำด้านการเรียน ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยหรือ “ข้าพเจ้า” ขอให้ความยินยอมกับมหาวิทยาลัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

(1) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหว เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(2) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากแหล่งที่มาตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(3) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เท่าที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด

(4) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานอื่นของมหาวิทยาลัยนำข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้เก็บรวบรวม ใช้ เพื่อนำไปดำเนินการจัดการศึกษาหรือกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(5) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภายนอก ตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(6) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ (ถ้ามี) มหาวิทยาลัยจะขอความยินยอมจากข้าพเจ้าอีกครั้งตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(7) ข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้ามีสิทธิตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ และมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบและมหาวิทยาลัยอาจขอทราบเหตุผลแห่งการนั้นได้ แต่การเพิกถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความยินยอมที่ข้าพเจ้าได้ให้ไปก่อนหน้านี้ ในกรณีที่การเพิกถอนความยินยอมกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ของข้าพเจ้า หรือทำให้ข้าพเจ้าไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หรือการบริการจากมหาวิทยาลัยอีกต่อไป ข้าพเจ้ายอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนั้นได้

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยโดยตลอดแล้วและข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับมหาวิทยาลัยถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงท่านตกลงยินยอมให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมายหรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น แล้วแต่กรณี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุ๊กกี้โดยเปิด/ปิด คุ๊กกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุ๊กกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากไม่ยินยอม ให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึก