ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเกริก ได้เปิดดำเนินการเป็นครั้งแรกที่อาคาร ก ราชดำเนิน เมื่อปี พ.ศ. 2495 โดย ท่านอาจารย์ ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ (พ.ศ. 2458-2521) ซึ่งเป็นนักการศึกษาผู้มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่านอาจารย์เกริกได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการศึกษา จากมหาวิทยาลัย David & Elkins สหรัฐอเมริกา สำหรับจุดมุ่งหมายในการตั้งมหาวิทยาลัยฯในระยะแรกนั้น เพื่อดำเนินการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ แต่เพียงอย่างเดียวเนื่องจากท่านเป็นผู้มีความสามารถเป็นพิเศษในด้านภาษาอังกฤษ ทั้งในด้านการเรียนการสอนและ ประสบการณ์จากการทำงานนับได้ว่าท่านเป็นคนไทยคนแรกที่นำการสอนภาษาอังกฤษสมัยใหม่ ซึ่งมุ่งให้นักศึกษาได้มี ความรู้ในหลักภาษาและสามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนชื่อของสถาบันฯ ตามที่ทางการ อนุญาตในขณะ นั้นคือ “โรงเรียนภาษาและวิชาชีพ” แต่คนทั้งหลายรู้จักชื่อโรงเรียนของท่านในนามโรงเรียนอาจารย์เกริกตลอดมา

วิสัยทัศน์

ภูมิปัญญาเพื่อสังคม (Wisdom for Society)

ปณิธาน

มหาวิทยาลัยเกริกจะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถที่จะออกไปประกอบอาชีพได้อย่างเต็มภาคภูมิ รวมทั้งยึดมั่นในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมโดยรวม

พันธกิจ

มหาวิทยาลัยเกริกดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 4 ด้าน ได้แก่

1. ด้านพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัย มุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. ด้านส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ
3. ด้านให้บริการวิชาการที่ทันสมัยเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและสังคม
4. ด้านส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

อัตลักษณ์ของนักศึกษา

องอาจด้วยความรู้คู่คุณธรรม

อัตลักษณ์ หมายถึง ผลผลิตของผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน อัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก “องอาจด้วยความรู้คู่คุณธรรม ” ความหมาย บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริกเป็นผู้มีความรู้แตกฉานในวิชาที่ได้ศึกษา มีความองอาจด้วยความรู้และปัญญานำไปสู่การใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างมีเหตุผล นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม นอกจากนี้แล้วนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกริกยังเป็นผู้มีความประพฤติดี ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

“ภูมิปัญญาเพื่อสังคม” ( Wisdom for Society )

มหาวิทยาลัยเกริกได้กำหนดเอกลักษณ์ คือ ภูมิปัญญาเพื่อสังคม (Wisdom for Society) คำอธิบาย ภูมิปัญญา (Wisdom) หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความคิด ความเชื่อ ที่ได้ค้นคว้ารวบรวมเป็นองค์ความรู้ และแนวคิดสำหรับแก้ปัญหาของมนุษย์ นิยาม อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกริก “ภูมิปัญญาเพื่อสังคม” หมายถึง มหาวิทยาลัยเกริกมุ่งสร้างองค์ความรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา

ตราสัญลักษณ์

  • เป็นรูปธรรมจักรทับอยู่ด้านหน้าคบเพลิง
  • ภายในธรรมจักรมีรูปต้นไม้ กงล้อธรรมจักร
  • ด้านบนมีอักษรภาษาบาลี วิชฺชา จรณ สมฺปนฺโน ด้านล่างมีอักษรภาษาไทยว่า ความรู้ทำให้องอาจ และ
  • ภายใต้ขอบล่างของธรรมจักร มีอักษรภาษาไทยว่า มหาวิทยาลัยเกริก และภาษาอังกฤษว่า KRIRK UNIVERSITY

ความหมาย

ธรรมจักร หมายถึง กงล้อแห่งความรู้
คบเพลิง หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญาและความรุ่งโรจน์
ต้นไม้ หมายถึง ความเติบใหญ่และความมั่นคงแข็งแรง