หอพักนักศึกษา

หอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเกริก จัดให้มีหอพักนักศึกษา หอพักฟรี 1 ปี สำหรับนักศึกษาไทย (เรียนภาคปกติเท่านั้น) ที่ต้องการพักหอพักในมหาวิทยาลัย หอพักใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก ปลอดภัย และที่สำคัญใกล้และเดินทางสะดวกสบาย

CCTV

กล้องวงจรปิด รวมถึงมีพนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ใกล้ร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า และติดกับถนนรามอินทราใกล้รถไฟฟ้าสีชมพู

ใกล้มหาวิทยาลัย

เดินทางได้สะดวกสบาย สามารถเดินมาเรียนที่มหาวิทยาลัยได้ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีก็ถึงมหาวิทยาลัย

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ภายในหอพักติดตั้งและให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฟรีสำหรับนักศึกษา

ปลอดภัย

หอพักของมหาวิทยาลัย มีระบบความปลอดภัย ควบคุมการเข้าออกด้วยคีย์การ์ด และกล้องวงจรปิด รวมถึงมีพนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

บริการอุปกรณ์เครื่องนอน

สำหรับนักศึกษาที่พักหอพัก หอพักมีหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูเตียง บริการ มาแต่ตัวก็สามารถพักได้เลยจ้า

Smart Security

ปลอดภัย

หอพักของมหาวิทยาลัย มีระบบความปลอดภัย ควบคุมการเข้าออกด้วย และกล้องวงจรปิด รวมถึงมีพนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

Smart Mentor

ที่ปรึกษาหอพัก

มีพี่ที่ปรึกษาหอพัก คอยดูแลและให้คำแนะนำการใช้ชีวิตในหอพักและในรั้วมหาวิทยาลัย ดูแลใกล้ชิด น้อง ๆ สามารถปรึกษาพี่ที่ปรึกษาหอพักได้ตลอด

Smart life

สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ใกล้ร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า และติดกับถนนรามอินทราใกล้รถไฟฟ้าสีชมพู

Smart Security

ปลอดภัย ด้วยระบบคีย์การ์ด

หอพักของมหาวิทยาลัย มีระบบความปลอดภัย ควบคุมการเข้าออกด้วย และกล้องวงจรปิด รวมถึงมีพนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

Smart Mentor

ที่ปรึกษาหอพัก

มีพี่ที่ปรึกษาหอพัก คอยดูแลและให้คำแนะนำการใช้ชีวิตในหอพักและในรั้วมหาวิทยาลัย ดูแลใกล้ชิด น้อง ๆ สามารถปรึกษาพี่ที่ปรึกษาหอพักได้ตลอด

Smart Room

บริการอุปกรณ์เครื่องนอน​

สำหรับนักศึกษาที่พักหอพัก หอพักมีหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูเตรียง บริการ มาแต่ตัวก็สามารถพักได้เลยจ้า

See what our Customers say

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus.

John Doe

Codetic

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus.

Jane Doe

Codetic

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus.

Jane Doe

Codetic

หนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัย


ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลโดยกำหนดให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้งเว้นแต่เป็นการดำเนินการที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประมวลผลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

โดยหนังสือฉบับนี้ มหาวิทยาลัยเกริก หรือ “มหาวิทยาลัย” ถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองหรือควบคุมของมหาวิทยาลัย มีความประสงค์ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหวสำหรับสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ หรือทำการตลาด หรือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำด้านการเรียน ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยหรือ “ข้าพเจ้า” ขอให้ความยินยอมกับมหาวิทยาลัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

(1) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหว เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(2) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากแหล่งที่มาตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(3) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เท่าที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด

(4) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานอื่นของมหาวิทยาลัยนำข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้เก็บรวบรวม ใช้ เพื่อนำไปดำเนินการจัดการศึกษาหรือกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(5) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภายนอก ตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(6) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ (ถ้ามี) มหาวิทยาลัยจะขอความยินยอมจากข้าพเจ้าอีกครั้งตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(7) ข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้ามีสิทธิตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ และมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบและมหาวิทยาลัยอาจขอทราบเหตุผลแห่งการนั้นได้ แต่การเพิกถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความยินยอมที่ข้าพเจ้าได้ให้ไปก่อนหน้านี้ ในกรณีที่การเพิกถอนความยินยอมกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ของข้าพเจ้า หรือทำให้ข้าพเจ้าไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หรือการบริการจากมหาวิทยาลัยอีกต่อไป ข้าพเจ้ายอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนั้นได้

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยโดยตลอดแล้วและข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับมหาวิทยาลัยถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงท่านตกลงยินยอมให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมายหรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น แล้วแต่กรณี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุ๊กกี้โดยเปิด/ปิด คุ๊กกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุ๊กกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากไม่ยินยอม ให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึก