เบอร์ติดต่อภายใน

มหาวิทยาลัยเกริก
หมายเลขโทรศัพท์ 02-5523500-9, 02-9705820(อัตโนมัติ 20 เลขหมาย)
โทรสาร 02-5523513 (ส่วนกลาง งานสารบรรณ)

หน่วยงาน เบอร์ภายใน
ผู้บริหารระดับสูง
อธิการบดี 201
- เลขานุการ (สายตรง 02-5523510) 201
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (สายตรง 02-5523514)
- เลขานุการ (สายตรง 02-5523514) 204
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (สายตรง 02-5523512)
- เลขานุการ (สายตรง 02-5523512) 202
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 207
รองอธิการบดี -
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) (ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์) 661
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ดร.ธัญญ์พิชชา อติวัณณ์วงษ์) 112,113
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 203
(นายยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์
สำนักอธิการบดี
ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี 212
ฝ่ายบริหารทั่วไป 212
- งานสารบรรณ (โทรสาร 02-5523513) 212
- งานบริการจัดเลี้ยงศูนย์อาหารและรับรอง 212
ฝ่ายอาคารสถานที่ 344,345
- งานอาคารสถานที่ 344,345
- งานยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย 344,345
- งานโสตทัศนูปกรณ์ 400
สำนักทรัพย์สิน
ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สิน 207
ฝ่ายการเงินและงบประมาณ 106
ฝ่ายบัญชี 102
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 216,305
ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ 342,343
สำนักวิชาการ
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ 228
...ฝ่ายทะเบียนและวัดผล 100
- งานทะเบียนประวัตินักศึกษา 103,109
- งานวัดผลการศึกษาและผลิตเอกสารทางวิชาการ 101
- ฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 210
สำนักพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 222
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 222
ศูนย์ยกระดับ QS 208
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 222
สำนักหอสมุด
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 104
- งานพัฒนาและบริการสารสนเทศ 107,111
- งานวารสาร 214
สำนักสื่อสารองค์กร
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร 0
ฝ่ายสื่อสารองค์กร 0,624,625
- งานสื่อสารองค์กรและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 0,624,625
- งานผลิตสื่อ Digital และ Social Media 0,624,625
สำนักกิจการนักศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา 337
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมและบริการสวัสดิการนักศึกษา 346,789
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 410
ศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน 662
สำนักงานบริหารการศึกษาออนไลน์
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการศึกษาออนไลน์
ฝ่ายวิชาการหลักสูตรออนไลน์
ฝ่ายการตลาดหลักสูตรออนไลน์
ฝ่ายพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 662
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานพัฒนาระบบสารสนเทศและประมวลผล 301,302
- งานเครือข่ายและซ่อมบำรุง 300
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
- งานส่งเสริมวิจัย ตำราและวารสาร 402
- งานวิจัยท้องถิ่น 402
สถาบันพัฒนาภาวะผู้นำ
สถาบันวิจัยไทย จีน อาเซียน
สถาบันการจัดการความปลอดภัยแห่งมหาวิทยาลัยเกริก
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง (สายตรง 02-9736739) 631
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 5 424
วิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 2 229
วีซ่านักศึกษาจีน 209
วิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน
วิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน 230,511
วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ
วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ 640,641
คณะบริหารธุรกิจ
คณบดี 219
รองคณบดี 232
สำนักงานเลขานุการคณะ 215
หลักสูตรบัญชีบัณทิต 217,218
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) 404
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ 215
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 770
สาขาวิชาการตลาด 215
สาขาวิชาการตลาดนวัตกรรม (ระบบการศึกษาทางไกล) 215
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 215
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ 225
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม 215
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 225
สาขาวิชาบริหารธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุ