เบอร์ติดต่อภายใน

มหาวิทยาลัยเกริก
หมายเลขโทรศัพท์ 02-5523500-9, 02-9705820(อัตโนมัติ 20 เลขหมาย)
โทรสาร 02-5523513 (ส่วนกลาง งานสารบรรณ)

หน่วยงาน เบอร์ภายใน
ผู้บริหารระดับสูง
อธิการบดี 201
- เลขานุการ (สายตรง 02-5523510) 201
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (สายตรง 02-5523514)
- เลขานุการ (สายตรง 02-5523514) 204
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (สายตรง 02-5523512)
- เลขานุการ (สายตรง 02-5523512) 202
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 207
รองอธิการบดี -
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) (ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์) 661
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ดร.ธัญญ์พิชชา อติวัณณ์วงษ์) 112,113
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 203
(นายยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์
สำนักอธิการบดี
ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี 212
ฝ่ายบริหารทั่วไป 212
- งานสารบรรณ (โทรสาร 02-5523513) 212
- งานบริการจัดเลี้ยงศูนย์อาหารและรับรอง 212
ฝ่ายอาคารสถานที่ 344,345
- งานอาคารสถานที่ 344,345
- งานยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย 344,345
- งานโสตทัศนูปกรณ์ 400
สำนักทรัพย์สิน
ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สิน 207
ฝ่ายการเงินและงบประมาณ 106
ฝ่ายบัญชี 102
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 216,305
ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ 342,343
สำนักวิชาการ
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ 228
...ฝ่ายทะเบียนและวัดผล 100
- งานทะเบียนประวัตินักศึกษา 103,109
- งานวัดผลการศึกษาและผลิตเอกสารทางวิชาการ 101
- ฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 210
สำนักพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 222
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 222
ศูนย์ยกระดับ QS 208
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 222
สำนักหอสมุด
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 104
- งานพัฒนาและบริการสารสนเทศ 107,111
- งานวารสาร 214
สำนักสื่อสารองค์กร
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร 0
ฝ่ายสื่อสารองค์กร 0,624,625
- งานสื่อสารองค์กรและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 0,624,625
- งานผลิตสื่อ Digital และ Social Media 0,624,625
สำนักกิจการนักศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา 337
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมและบริการสวัสดิการนักศึกษา 346,789
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 410
ศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน 662
สำนักงานบริหารการศึกษาออนไลน์
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการศึกษาออนไลน์
ฝ่ายวิชาการหลักสูตรออนไลน์
ฝ่ายการตลาดหลักสูตรออนไลน์
ฝ่ายพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 662
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานพัฒนาระบบสารสนเทศและประมวลผล 301,302
- งานเครือข่ายและซ่อมบำรุง 300
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
- งานส่งเสริมวิจัย ตำราและวารสาร 402
- งานวิจัยท้องถิ่น 402
สถาบันพัฒนาภาวะผู้นำ
สถาบันวิจัยไทย จีน อาเซียน
สถาบันการจัดการความปลอดภัยแห่งมหาวิทยาลัยเกริก
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง (สายตรง 02-9736739) 631
วิทยาลัยนานาชาติ