ประกาศ‼️ เปิดลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ

ประกาศ‼️ เปิดลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ รอบ 2 สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล สามารถลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือตามลิงค์ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ ภายในวันนี้ – 10 กันยายน 64 นี้ รายละเอียดการขอรับสิทธิ์
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย (ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564) (ระบบยืนยันสิทธิ์)
ขั้นตอนการขอรับสิทธิ์ (คลิกที่นี่)

ขั้นตอนการขอรับสิทธิ์ ตามนโยบายกระทรวง อว.และรัฐบาล ร่วมกับ ม.เกริก ภาคต้นปีการศึกษา 2564

1. ศึกษารายละเอียดและข้อตกลงก่อนการรับสิทธิ์ (คลิก ศึกษารายละเอียดจากประกาศมหาวิทยาลัย)
2. เตรียมบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน
3. ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย (ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564) (ระบบยืนยันสิทธิ์)
4. รอรับเงินผ่านพร้อมเพย์เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับเงินโอนจากภาครัฐ  ภายใน 15-20 วันทำการ (สามารถตรวจสอบได้จากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย)

* สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลายสถาบัน ต้องดำเนินการดังนี้

กรณีต้องการรับสิทธิ์ผ่านมหาวิทยาลัยเกริก ต้องกรอก 2 แบบฟอร์ม
1.แบบฟอร์มยืนยันการรับสิทธิ์ ของมหาวิทยาลัยเกริก
2.แบบฟอร์มยืนยันต้องการรับสิทธิ์ผ่านมหาวิยาลัยเกริก ของเว็บไซต์ภาครัฐ ที่ https://covidfund.cupt.net/register
ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2564

กรณีไม่ต้องการรับสิทธิ์ กรอกเฉพาะ
1.แบบฟอร์มยืนยันการรับสิทธิ์ ของมหาวิทยาลัยเกริก

ข้อกำหนดของผู้มีสิทธิ์รับการช่วยเหลือ

1. การคืนเงินสด 5000 บาท เฉพาะนักศึกษาที่ชำระเงินโดยตรงกับมหาวิทยาลัย
2. นศ.ทุน กยศ.จะได้รับการลดหนี้จากทางกองทุน ไม่ได้รับคืนเป็นเงินสด
3. มีสัญชาติไทย
4. ลงทะเบียนเรียนใน ภาค 1/2564
5. หากลงทะเบียนในหลายสถานศึกษา จะต้องเลือกรับสิทธิ์ที่เดียวเท่านั้น
6. ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนใน ภาค1/2564 เรียบร้อย
(คลิก ศึกษารายละเอียดจากประกาศมหาวิทยาลัย)

ช่องทางการคืนเงิน

1. บัญชี Prompt Pay ที่ผูกกับบัตรประชาชนของนักศึกษาเท่านั้น เนื่องจากต้องมีหลักฐานให้กับทางรัฐว่าได้โอนเงินให้กับบุคคลที่มีเลขประชาชนตรงกับนักศึกษาจริง
2. ไม่สามารถคืนผ่าน Prompt Pay ของบุคคลอื่นได้ หรือที่เป็นเบอร์โทรศัพท์ได้

ช่องทางการติดตามสถานะการคืนเงิน

1. ระบบสารสนเทศนักศึกษา (อยู่ในระหว่างการพัฒนาให้ตรวจสอบสถานะ)
2. ประกาศทางหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

FAQ

1. ถ้าไม่ลงทะเบียนในระบบยืนยันรับสิทธิ์ จะได้เงินช่วยเหลือหรือไม่
ตอบ ไม่ได้ เพราะ
        1.1 มหาวิทยาลัยต้องมีหลักฐานการขอใช้สิทธิ์ให้กับภาครัฐ
        1.2 ระบบการเงินจะดำเนินการต่อไม่ได้เนื่องจากไม่ทราบผลการเลือกของท่าน
        1.3 การดำเนินการคืนเงินจะล่าช้า
หากท่านไม่เข้ามาดำเนินการใดๆ ภายใน 10 กันยายน 2564 จะถือว่าท่าน ไม่ขอรับสิทธิ์การช่วยเหลือใดๆจากทางภาครัฐและมหาวิทยาลัย

2. นศ.ทุนกู้ยืมกองทุน กยศ. จะได้รับเงิน 5000 บาทหรือไม่
ตอบ ไม่ได้รับเงินคืนเข้าบัญชี แต่จะได้รับการลดยอดหนี้จากทางระบบกองทุน

3. นศ.ที่แบ่งจ่ายชำระค่าลงทะเบียนจะได้รับเงิน 5000 บาทหรือไม่
ตอบ ถ้าชำระงวดแรกก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยา 5000 บาท

4. ทำไมไม่มีรายชื่อได้รับสิทธิ์การคืนเงิน
ตอบ มีได้หลายสาเหตุ
        4.1 เนื่องจากข้อมูลของนศ.ไม่เข้าเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น ไม่มีสัญชาติไทย ไม่พบรายการลงทะเบียน 1/2564 ในระบบข้อมูลทะเบียน
        4.2 นศ.ให้ข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง
        4.3 นศ.ค้างชำระเงินค่าลงทะเบียนเทอม 1/2564

ตัวอย่างวิธีการผูกบัญชีธนาคาร

Share:

หนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัย


ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลโดยกำหนดให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้งเว้นแต่เป็นการดำเนินการที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประมวลผลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

โดยหนังสือฉบับนี้ มหาวิทยาลัยเกริก หรือ “มหาวิทยาลัย” ถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองหรือควบคุมของมหาวิทยาลัย มีความประสงค์ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหวสำหรับสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ หรือทำการตลาด หรือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำด้านการเรียน ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยหรือ “ข้าพเจ้า” ขอให้ความยินยอมกับมหาวิทยาลัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

(1) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหว เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(2) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากแหล่งที่มาตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(3) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เท่าที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด

(4) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานอื่นของมหาวิทยาลัยนำข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้เก็บรวบรวม ใช้ เพื่อนำไปดำเนินการจัดการศึกษาหรือกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(5) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภายนอก ตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(6) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ (ถ้ามี) มหาวิทยาลัยจะขอความยินยอมจากข้าพเจ้าอีกครั้งตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(7) ข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้ามีสิทธิตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ และมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบและมหาวิทยาลัยอาจขอทราบเหตุผลแห่งการนั้นได้ แต่การเพิกถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความยินยอมที่ข้าพเจ้าได้ให้ไปก่อนหน้านี้ ในกรณีที่การเพิกถอนความยินยอมกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ของข้าพเจ้า หรือทำให้ข้าพเจ้าไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หรือการบริการจากมหาวิทยาลัยอีกต่อไป ข้าพเจ้ายอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนั้นได้

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยโดยตลอดแล้วและข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับมหาวิทยาลัยถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงท่านตกลงยินยอมให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมายหรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น แล้วแต่กรณี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุ๊กกี้โดยเปิด/ปิด คุ๊กกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุ๊กกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากไม่ยินยอม ให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึก