มหาวิทยาลัยเกริก

แบบประสงค์ขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 5000 บาท ในมาตรการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สำหรับภาคการศึกษา 2564/1

ข้อมูลสำคัญ
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาโอนเงินช่วยเหลือจำนวน 5000 บาท เมื่อรัฐบาลได้จัดสรรเงินและโอนเงินมายังมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

  1. นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลจะต้องลงทะเบียนให้สมบูรณ์(ชำระเงินงวดแรก) ภายในกำหนดเวลาตามประกาศของมหาวิยาลัย ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 10 กันยายน 2564
  2. การจ่ายเงินช่วยเหลือจะโอนผ่านบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชีที่ตรงกับชื่อนักศึกษา
  3. กรณีนักศึกษาที่ได้รับเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา จะได้รับการลดหนี้จำนวน 5,000 บาท จากยอดวงเงินกู้ยืมโดยไม่ได้รับเงินสดไปใช้จ่ายเพื่อการอื่น
  4. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาการโอนเงินช่วยเหลือจากรัฐจำนวน 5000 บาท เข้าบัญชีธนาคารของนักศึกษาเต็มจำนวนหากไม่มียอดค้างชำระ
    (รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศมหาวิทยาลัย)
  • ขั้นตอนที่
  • ขั้นตอนที่
(เลขบัญชีต้องเป็นของนักศึกษาเท่านั้น)
(ชื่อบัญชีต้องเป็นของนักศึกษาเท่านั้น)

***สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาล และได้ชำระค่าเทอมในเทอม 1/2564 โดยตรงกับมหาวิทยาลัย (ไม่รวมนักศึกษาทุนกู้ยืมจากกองทุน กยศ./กรอ.) เงินช่วยเหลือจะถูกโอนไปยังบัญชีพร้อมเพย์ (Promtpay) ของนักศึกษาที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน ดังนั้นขอให้นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนรัเงินช่วยเหลือ ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ (Promtpay) กับเลขบัตรประชาชนของนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีนักศึกษา เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับเงินโอนจากภาครัฐ

สิ้นสุดการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ