ค่าเทอม

ค่าเทอมปริญญาโท
ค่าเทอมปริญญาเอก
ค่าเทอมนานาชาติ
*หมายเหตุ ค่าเทอมเหมาจ่ายเทอมละ 30,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมส่วนลดค่าเทอมและสิทธิพิเศษอื่นๆ
คณะ /สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม เทอม 1 เทอม 2 ฤดูร้อน ตลอดหลักสูตร
4ปี
กยศ. กรอ.
คณะบริหารธุรกิจ
      สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ - 30,000 30,000 - 240,000
      สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ - 30,000 30,000 - 240,000
      สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 30,000 30,000 - 240,000
      สาขาวิชาการตลาด - 30,000 30,000 - 240,000
      สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ - 30,000 30,000 - 240,000
      หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 30,000 30,000 - 240,000
คณะศิลปศาสตร์
      สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 30,000 30,000 - 240,000
      สาขาวิชาการจัดการ - 30,000 30,000 - 240,000
      สาขาวิชานิเทศศาสตร์ - 30,000 30,000 - 240,000
      หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต - 35,000 35,000 - 280,000
      สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ - 30,000 30,000 - 240,000
คณะนิติศาสตร์
      หลักสูตรนิติศาสาตรบัณฑิต - 30,000 30,000 - 240,000
วิทยาลัยนานาชาติ
      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) - 30,000 30,000 - 240,000

*ติดต่อศูนย์รับสมัครฯ : 02-5523500-9 ต่อ 112,113 หรือ 065-6546185, 065-6546189
*ติดต่อฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก: 02-5523500-9 ต่อ 789 โทรสาร : 02-5523513