Award

Award

Private University, The Most Popular Universities in Thailand, by Thailand Education Ranking (TER) 2021

1. วัดความนิยมจากคะแนนโหวตของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ทั่วประเทศ
2. เก็บข้อมูลแบ่งตามหมวดคำถามความสนใจของผู้เรียน เช่น มหาวิทยาลัยยอดนิยมด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านบริหาร-บัญชี ด้านนิเทศศาสตร์
3. เก็บข้อมูลแบ่งตามกลุ่มมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. เก็บข้อมูลและประกาศผลปีละ 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 เก็บข้อมูลระหว่างเดือน ม.ค.- มิ.ย. ประกาศผล ก.ค.
ครั้งที่ 2 เก็บข้อมูลระหว่างเดือน ก.ค. – ธ.ค. ประกาศผล ม.ค.

โดยแบ่ง 3 กลุ่มมหาวิทยาลัยคือ
1.กลุ่ม ม.รัฐ
2.กลุ่ม ม.เอกชน
3.กลุ่ม ม.ราชภัฏ

Award

Arts and Communications of Krirk University is Ranked Top 10

Award

Liberal Arts of Krirk University is Ranked Top 10

Award

Business Chinese (B.A) of Krirk University is Ranked No.1 and Recommended by Admission Premium 2021

สาขาภาษาจีนธุรกิจเปิดสอนหลักสูตรใหม่ ที่สอดคล้องกับโลกยุคไร้พรมแดน เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ภาคปกติเรียนวันอาทิตย์วันเดียว และเรียนแบบระบบทางไกล (Online) สอนโดยเจ้าของภาษา ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ มีการแบ่งห้องเรียนเรียนแยกตามระดับพื้นฐานของภาษา และมีวิทยาลัยนานาชาติจีนที่เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่สอนเป็นภาษาจีนอีกด้วย ซึ่งผู้เรียนสามารถ บริหารจัดการเวลาเพื่อเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านการใช้งานเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยมีการบรรยายเนื้อหาในชั้นเรียนก่อนสอบเนื้อหาวิชามีความหลากหลายนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง เรียนจํานวน 123 หน่วยกิต จึงทํางานได้อย่างรวดเร็วหรือนําความรู้ที่ได้ไปต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถเทียบโอนความรู้จากสถาบันการศึกษาเดิม เทียบโอนประสบการณ์การทํางาน และการสอบเทียบ
อาชีพของผู้ที่เรียนจบสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

1. อาจารย์ หรือ บุคลากรสอนภาษาจีน
2. ล่ามแปลภาษาจีน
3. เจ้าหน้าที่ในกระทรวงต่างประเทศ สถานทูต
4. เลขานุการ
5. พนักงานต้อนรับของโรงแรม หรือ สายการบิน
6. ประกอบอาชีพด้านธุรกิจการค้าหรือหน่วยงานตามบริษัทที่ติดต่อกับประเทศจีน
7. ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว และ การบริการ
8. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ งานข่าว หนังสือพิมพ์
9. ทํางานในธุรกิจด้านบันเทิง
10. เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ