หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน)

เรียนภาษาจีน + สาขาวิชาและทักษะวิชาชีพ

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ เน้นการเรียนการสอนให้นักศึกษา คิดวิเคราะห์ และสามารถแก้ปัญหาได้ รวมถึงสนับสนุนให้นักศึกษาทำกิจกรรม ทำงานพาร์ทไทม์เพื่อช่วยเสริมให้นักศึกษามีทักษะในด้านการทำงานจริง อยากไปเรียนที่ประเทศจีน ไม่ต้องบินไปไกล มาเรียนที่ มหาวิทยาลัยเกริก ที่ไทยแต่ได้ความรู้สึกเหมือนไปเรียนต่างประเทศ มาเรียนหลักสูตรภาษาจีนที่ ม.เกริก เรียนภาษาจีน โดยใช้ภาษาจีนเรียน ด้วยสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การพัฒนาภาษาจีน

โครงสร้างหลักสูตร

รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Chinese Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต
ชื่อย่อ : บธ.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Business Administration)
ชื่อย่อ : B.B.A.

โครงสร้างหลักสูตรหน่วยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ84 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ60 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอก24 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

จบแล้วมีงานทำ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ดังต่อไปนี้

 •  เจ้าของธุรกิจ อาจารย์ นักวิชาการ
 •  ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผน ผู้ดูแลฐานข้อมูล นักพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นักออกแบบเว็บไซต์
 •  เจ้าหน้าที่ในองค์กรและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน เช่น การท่าอากาศยาน
 •  ผู้ดูแลหรือเจ้าของธุรกิจด้านการจัดการโลจิสติกส์
 •  พนักงานโรงแรม ธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ แหล่งท่องเที่ยว สวนสนุก ธุรกิจบริการที่พักอาศัย
 •  เจ้าของธุรกิจ พนักงานธุรกิจเอกชนที่ประกอบการด้านการกีฬาและนันทนาการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1.  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง
 2.  ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย และเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม
 3.  ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อ โรคร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รูปแบบของหลักสูตร

 1. รูปแบบ
  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 2. ประเภทของหลักสูตร
  • หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
 3. ภาษาที่ใช้
  • ภาษาจีน
 4. การรับเข้าศึกษา
  • รับนักศึกษาไทย
  • นักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 5. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  • เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
 6. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  กรณีหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย
  • ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

9 จุดเด่นการเรียนภาษาจีนที่ ม.เกริก

 1. สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ภาษาจีน
 2. อาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการ
 3. มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่แบ่งชั้นเรียนตามระดับภาษา
 4. มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ใช้ภาษาจีนเรียน (หลักสูตรภาษาจีน) ในสาขาวิชาชีพเฉพาะด้าน
 5. นโยบายมอบทุนการศึกษาให้สำหรับนักศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่น และมีความรู้ความสามารถทางภาษาจีนระดับสูง
 6. มหาวิทยาลัยเกริกทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนเป็นจำนวนมาก
 7. ค่าเทอมสามารถกู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้
 8. รูปแบบการเรียนการสอนที่โดดเด่นแบบตะวันตก และมีการบริหารจัดการในรูปแบบประเทศจีน
 9. ส่งเสริมการฝึกงานและแนะนำการจ้างงาน
อยากไปเรียนเมืองจีน…ไม่ต้องบินไกล
มาเรียน วิทยาลัยนานาชาติ ม.เกริก
เรียนภาษาจีน โดยใช้ภาษาจีนเรียน + สาขาวิชาและทักษะวิชาชีพ

นักศึกษาไทยที่เรียน วิทยาลัยนานาชาติ

ความประทับใจที่มาเรียนที่ ม.เกริก
การที่หนูมีเพื่อนคนจีนและได้รู้จักกับคุณครูคนจีนมากมาย คนจีนใจดีใจกว้าง รู้สึกว่าอยู่กับพวกเขาแล้วสนุกมากๆ สามารถเรียนไปด้วยเล่นไปด้วย แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และดีใจมากที่ได้รู้จักกับพวกเขาค่ะ

สุรางคนา ณ ป้อมเพ็ชร์

นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)

ความประทับใจที่มาเรียนที่ ม.เกริก ดิฉันเล็งเห็นว่าภาษาจีนมีความสำคัญมากในอนาคต เลยอยากลองเรียนภาษาจีนดู พอได้ลองเรียนแล้วรู้สึกชื่นชอบวัฒนธรรมจีน และหลงไหลผู้คนมากมาย เลยทำให้ได้เรียนต่อที่ม.เกริกค่ะ

รัชวิภา จันทมนท

นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)

ความประทับใจที่มาเรียนที่ ม.เกริก
เราสามารถมีเพื่อนคนจีนได้มากมายถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เรียนต่างประเทศ เราสามารถใช้ภาษาจีนคุยกับเขาได้ทุกวัน ได้รู้ถึงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และภาษาถิ่นต่างๆ เราสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเขาได้ และเปิดครอสสอนภาษาไทยให้กับเขาเพื่อที่จะได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นด้วย

ชลิตา แสงจันทร์ไทย

นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)

ความประทับใจที่มาเรียนที่ ม.เกริก
ได้เจอครูที่เป็นสัญชาติจีนแท้ๆ ท่านเป็นคนที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆ อีกอย่างหนูก็ได้ประสบการณ์จากอาจารย์โดยตรงในเรื่องของการทำงานสามารถเพิ่มในส่วนรายได้ของหนูด้วย ได้เพิ่มเพื่อนมากมายหลายสัญชาติจากหลายมณฑลที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยเกริกค่ะ

สุรดี ศรียี่ฟุง

นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)

หนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัย


ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลโดยกำหนดให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้งเว้นแต่เป็นการดำเนินการที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประมวลผลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

โดยหนังสือฉบับนี้ มหาวิทยาลัยเกริก หรือ “มหาวิทยาลัย” ถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองหรือควบคุมของมหาวิทยาลัย มีความประสงค์ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหวสำหรับสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ หรือทำการตลาด หรือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำด้านการเรียน ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยหรือ “ข้าพเจ้า” ขอให้ความยินยอมกับมหาวิทยาลัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

(1) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหว เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(2) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากแหล่งที่มาตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(3) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เท่าที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด

(4) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานอื่นของมหาวิทยาลัยนำข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้เก็บรวบรวม ใช้ เพื่อนำไปดำเนินการจัดการศึกษาหรือกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(5) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภายนอก ตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(6) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ (ถ้ามี) มหาวิทยาลัยจะขอความยินยอมจากข้าพเจ้าอีกครั้งตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(7) ข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้ามีสิทธิตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ และมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบและมหาวิทยาลัยอาจขอทราบเหตุผลแห่งการนั้นได้ แต่การเพิกถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความยินยอมที่ข้าพเจ้าได้ให้ไปก่อนหน้านี้ ในกรณีที่การเพิกถอนความยินยอมกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ของข้าพเจ้า หรือทำให้ข้าพเจ้าไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หรือการบริการจากมหาวิทยาลัยอีกต่อไป ข้าพเจ้ายอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนั้นได้

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยโดยตลอดแล้วและข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับมหาวิทยาลัยถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงท่านตกลงยินยอมให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมายหรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น แล้วแต่กรณี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุ๊กกี้โดยเปิด/ปิด คุ๊กกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุ๊กกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้สำหรับวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากไม่ยินยอม ให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึก