Internal contact number

Krirk University
Phone : 02-5523500-9, 02-9705820(Automatic 20 Numbers)
FAX : 02-5523513 (Central Document)

ผู้บริหารระดับสูง
อธิการบดี201
- เลขานุการ(สายตรง 02-5523510) 201
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ(สายตรง 02-5523514)
- เลขานุการ(สายตรง 02-5523514) 204
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ(สายตรง 02-5523512)
- เลขานุการ(สายตรง 02-5523512) 202
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน207
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการตลาด203
สำนักอธิการบดี
ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี212
ฝ่ายบริหารทั่วไป212
- งานสารบรรณ(โทรสาร 02-5523513) 212
- งานบริการจัดเลี้ยงศูนย์อาหารและรับรอง343
ฝ่ายอาคารสถานที่344,345
- งานอาคารสถานที่344,345
- งานยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย344,345
- งานโสตทัศนูปกรณ์400
สำนักทรัพย์สิน
ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สิน207
ฝ่ายการเงิน106
ฝ่ายบัญชี102
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์216, 305
ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ342,343
สำนักวิชาการ
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ228
ฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(สายตรง 02-9706400) 210
- งานทะเบียนประวัตินักศึกษา103,109
- งานพัฒนาหลักสูตร210
- งานวัดผลการศึกษาและผลิตเอกสารทางวิชาการ100,110
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา222
- งานประมวลข้อมูลและวางแผนพัฒนา222
สำนักหอสมุด
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด104
- งานพัฒนาและบริการสารสนเทศ107,111
- งานวารสาร214
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานพัฒนาระบบสารสนเทศและประมวลผล301
- งานเครือข่ายและซ่อมบำรุง300
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
- งานส่งเสริมวิจัย ตำราและวารสาร402
- งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น402
ศูนย์ส่งเสริมและบริการวิชาการแก่สังคม349
สำนักกิจการนักศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา337
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมและบริการสวัสดิการนักศึกษา (สายตรง 02-9736744) 336
- งานกองทุนการจัดหาแหล่งรายได้และบริการนักศึกษา789
- งานหอพักนักศึกษา335
- งานกิจกรรมนักศึกษาและการกีฬา336
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม410
สำนักสื่อสารองค์กร
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร626
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร625
- งานสื่อสารองค์กรและศิษย์เก่าสัมพันธ์0,624,625,626
- งานผลิตสื่อ Digital และ Social Media624
คณะบริหารธุรกิจ
คณบดี219
รองคณบดี232
สำนักงานเลขานุการคณะ215
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน770
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์225
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ224
สาขาวิชาการตลาด221
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ304
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์223
หลักสูตรบัญชีบัณทิต217,218
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม (ระบบการศึกษาทางไกล)215
หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต215
คณะนิติศาสตร์
คณบดี226
รองคณบดี209
สำนักงานเลขานุการคณะ211,227 (02-9736741)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต211,227
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต / ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต211,227
คณะศิลปศาสตร์
คณบดี432
รองคณบดี433
สำนักงานเลขานุการคณะ434,644 (สายตรง 02-9736737)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ431
สาขาวิชาการจัดการ320,321
สาขาวิชานิเทศศาสตร์647
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ511, 512
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต437
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต433
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต620
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต647
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน655,660
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร647
สำนักงานบริหารการศึกษาออนไลน์
ฝ่ายวิชาการหลักสูตรออนไลน์274
ฝ่ายการตลาดหลักสูตรออนไลน์274
ฝ่ายพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์274
ศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ศูนย์ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
ศูนย์พัฒนาภาพลักษณ์และการตลาดออนไลน์ 112, 113
ศูนย์รับสมัครและงานความร่วมมือทางวิชาการ(02-9736731, 02-973673-5) 112,113
ศูนย์แนะแนวการศึกษา (065-8972968) 203
สถาบันพัฒนาภาวะผู้นำ
สถาบันวิจัยไทย จีน อาเซียน
สถาบันการจัดการความปลอดภัยแห่งมหาวิทยาลัยเกริก
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ *** 229229
คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง *** (สายตรง 02-9736739) 631(สายตรง 02-9736739) 631
ห้องพยาบาล322
สหกรณ์ออมทรัพย์411

หนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัย


ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลโดยกำหนดให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้งเว้นแต่เป็นการดำเนินการที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประมวลผลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

โดยหนังสือฉบับนี้ มหาวิทยาลัยเกริก หรือ “มหาวิทยาลัย” ถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองหรือควบคุมของมหาวิทยาลัย มีความประสงค์ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหวสำหรับสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ หรือทำการตลาด หรือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำด้านการเรียน ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยหรือ “ข้าพเจ้า” ขอให้ความยินยอมกับมหาวิทยาลัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

(1) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหว เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(2) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากแหล่งที่มาตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(3) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เท่าที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด

(4) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานอื่นของมหาวิทยาลัยนำข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้เก็บรวบรวม ใช้ เพื่อนำไปดำเนินการจัดการศึกษาหรือกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(5) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภายนอก ตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(6) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ (ถ้ามี) มหาวิทยาลัยจะขอความยินยอมจากข้าพเจ้าอีกครั้งตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(7) ข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้ามีสิทธิตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ และมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบและมหาวิทยาลัยอาจขอทราบเหตุผลแห่งการนั้นได้ แต่การเพิกถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความยินยอมที่ข้าพเจ้าได้ให้ไปก่อนหน้านี้ ในกรณีที่การเพิกถอนความยินยอมกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ของข้าพเจ้า หรือทำให้ข้าพเจ้าไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หรือการบริการจากมหาวิทยาลัยอีกต่อไป ข้าพเจ้ายอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนั้นได้

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยโดยตลอดแล้วและข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับมหาวิทยาลัยถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงท่านตกลงยินยอมให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมายหรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น แล้วแต่กรณี

Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save