กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ.)

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 ซึ่งได้เห็นชอบหลักการและแนวทางการปฏิรูปการเงินเพื่อการอุดมศึกษา โดยมีสาระสำคัญ คือ
– รัฐเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ลงมือจัดการศึกษาเป็นหลัก มาเป็นผู้สนับสนุน กำกับ ดูแล และกำหนดนโยบายการอุดมศึกษาเป็นหลัก และให้บทบาทในการลงมือจัดการการศึกษาเองเป็นรอง
– ใช้กลไกทางการเงินเป็นเครื่องมือในการปรับประสิทธิภาพการจัดการศึกษา รวมทั้งการดำเนินนโยบายการผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการทางสังคมและประเทศ

คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 โดยรัฐบาลมีนโยบายที่จะดำเนินการลดข้อจำกัดของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัดให้มีโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) โดยให้ผู้กู้เริ่มใช้คืนต่อเมื่อมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได้ พักชำระหนี้แก่ผู้เป็นหนี้กองทุน กยศ. โดยปรับเปลี่ยนการชำระหนี้เป็นระบบที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต

 1. อายุต้องไม่เกิน 30 ปี ในวันที่ 1 มกราคม (ปีที่สมัครเรียนและสมัครกู้)
 2. ไม่เคยกู้ กยศ. มาก่อน หรือ ต้องเป็นผู้กู้ กรอ. ต่อเนื่องจากสถาบันเดิม
 3. ไม่จำกัดรายได้ผู้ปกครอง
 4. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 5. ศึกษาที่สถาบันการศึกษาในประเทศไทย
 6. ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใด ๆ
 7. ไม่เป็นผู้ทำงานประจำในระหว่างศึกษาเล่าเรียน
 8. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.00
 9. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม อย่างน้อย 1 กิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ
– บัญชีบัณฑิต
– สาขาการจัดการธุรกิจการบิน
คณะศิลปศาสตร์
– สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
– สาขาภาษาจีน

 1. ค่าเล่าเรียน
  จำนวนเงินกู้ได้ตามโครงสร้างหลักสูตร แต่ ไม่เกินวงเงินที่ สกอ. กำหนด และจำนวนเงินที่จัดสรรให้มหาวิทยาลัย
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
  กู้ได้เดือนละ 3,000บาท (แต่รายได้ครอบครัวต้องไม่เกิน 360,000 บาท/ปี)

ผู้รับรองรายได้ครอบครัวผู้ขอกู้ คือใคร ต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่นักศึกษากู้หรือไม่ ?
ผู้รับรองรายได้ คือ คนที่รับรองว่าอาชีพและรายได้ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง เป็นจริงตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม ไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่นักศึกษากู้ และไม่มีชื่อปรากฎในสัญญาเงินกู้แต่อย่างใด

ผู้ที่มีสิทธิ์รับรองรายได้ของครอบครัว คือใคร ได้บ้าง ?
1) เจ้าหน้าที่ของรัฐ(ได้ทุกระดับชั้น)
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า
(1) ข้าราชการการเมือง
(2) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
(3) ข้าราชการครู
(4) ข้าราชการตำรวจ
(5) ข้าราชการทหาร
(6) ข้าราชการฝ่ายตุลาการ
(7) ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
(8) ข้าราชการฝ่ายอัยการ
(9) ข้าราชการพลเรือน
(10) ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
(11) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
(12) สมาชิกสภาท้องถิ่นและหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(13) ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(14) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(15) เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ หรือองค์การมหาชน
(16) ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่อื่นซึ่งมีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้
2) เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
“เจ้า หน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งออกจากราชการหรือพ้นจากตำแหน่ง โดยมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ
3) สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร/ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เอกสารที่ต้องเตรียมมีทั้งเอกสารของนักศึกษาผู้กู้ ของบิดา มารดา (หรือผู้ปกครอง) และของผู้รับรองรายได้ ได้แก่

1 เอกสารของนักศึกษาผู้กู้ (เอกสารทุกใบเจ้าของเอกสารต้องรับรองสำเนาด้วยลายมือเจ้าของเอกสารเอง ห้ามรับรองแทนกัน)

 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก)
 • แบบขอกู้ยืมใน www.studentloan.or.th
  ตัวอย่างการเขียนแบบคำขอกู้ฯ (กรณีบิดา-มารดาแยกทางกัน)
  ตัวอย่างการเขียนแบบคำขอกู้ฯ (กรณีบิดา-มารดาเสียชีวิต)
  ตัวอย่างการเขียนแบบคำขอกู้ฯ (กรณีบิดา-มารดาอยู่ด้วยกัน)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำเนาบัตรต้องไม่หมดอายุ)
 • ใบแสดงผลการเรียนของมหาวิทยาลัยเกริก (โครงสร้างหลักสูตร) (ผลการเรียนรวม หรือ ผลการเรียนทั้งปีการศึกษาก่อนจะกู้ ต้อง 2.00 ขึ้นไป)
 • สำเนาสัญญา หรือ สำเนาใบยืนยันการกู้ที่เคยกู้ ของมหาวิทยาเกริกปีใดก็ได้
 • ข้อมูลการโอนเงิน ใน www.studentloan.or.th (ตรวจสอบยอดหนี้ธนาคารกรุงไทย) (ตรวจสอบยอดหนี้นาคารอิสลาม)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (สมุดบัญชีเดิมที่ใช้ทำสัญญาที่มหาวิทยาลัยเกริก)
 • หนังสือรับรองเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม (ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
 • แบบกรอกความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา

2 เอกสารของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (เอกสารทุกใบเจ้าของเอกสารต้องรับรองสำเนาด้วยลายมือเจ้าของเอกสารเอง ห้ามรับรองแทนกัน)

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (สำเนาบัตรต้องไม่หมดอายุ)
 • สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีถึงแก่กรรม)
 • สำเนาใบสุทธิพระ (กรณีบวชเป็นพระ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ (กรณีไม่สามารถทำงานได้เพราะพิการ)
 • ใบรับรองแพทย์ (กรณีป่วยไม่สามารถทำงานได้ หรือไม่สามารถเซ็นเอกสารได้)
 • สำเนาใบหย่า (กรณีชื่อผู้ปกครองไม่ตรงกับใบหย่าต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อด้วย)
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากสถานที่ทำงาน กรณีบิดามารดาเป็น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือทำงาน บริษัท และ มีสลิปเงินเดือนทั้ง 2 คน ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้ (ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน ณ วันส่งเอกสาร หากเป็นสำเนาเจ้าของเอกสารต้องเซ็นรับรองสำเนาด้วยลายมือเจ้าของเอกสารเอง)
 • รูปถ่าย + แผนผังที่ตั้งที่อยู่อาศัยของ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

3 เอกสารของผู้รับรองรายได้ (เอกสารทุกใบเจ้าของเอกสารต้องรับรองสำเนาด้วยลายมือเจ้าของเอกสารเอง ห้ามรับรองแทนกัน)

 • หนังสือรับรองรายได้ ( ต้องให้ผู้รับรองรายได้เซ็น กรณีบิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง ไม่ได้ทำงานประจำ ไม่มีหนังสือรับรองจากสถานที่ทำงาน )
 • หนังสือรับรองสถานภาพ ( ต้องให้ผู้รับรองรายได้เซ็น กรณีบิดา มารดา แยกกันอยู่โดยมิได้จดทะเบียนหย่า หรือไม่ได้ใช้พ่อแม่เป็นผู้ปกครอง )
 • หนังสือรับรองการไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำ..(สำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษต้องให้ผู้รับรองรายได้เซ็น)
 • สำเนาบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (สำเนาบัตรต้องไม่หมดอายุ)
 • หนังสือรับรองตำแหน่งของผู้รับรอง(กรณีบัตรผู้รับรองหมดอายุ หนังสือรับรองตำแหน่งต้องเป็นปีปัจจุบัน)

1.ผู้กู้ยืมเงินที่มีหน้าที่ชำระเงินกู้ยืมเงินกองทุนฯ
เป็นผู้กู้ยืมเงินที่สำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้วเป็นเวลา 2 ปี นับจากปีที่สำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา (ครบระยะเวลาปลอดหนี้)
2.หลักเกณฑ์การชำระหนี้
2.1 ผู้กู้ยืมเงินต้องชำระเงินกู้ยืมพร้อมทั้งดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดร้อยละ 1 ต่อปี โดยต้องคืนให้กองทุน ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี นับแต่วันที่ต้องเริ่มชำระหนี้
2.2 ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้งวดแรก ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม หลังจากครบระยะเวลาปลอดหนี้ โดยให้ชำระหนี้คืนเฉพาะเงินต้น ในอัตราร้อยละ 1.5 ของวงเงินที่ได้กู้ยืม
2.3 การชำระหนี้งวดต่อๆ ไป ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินต้นคืน ตามอัตราผ่อนชำระที่กองทุนกำหนด พร้อมด้วยดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ของเงินต้นที่คงค้าง ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปี
2.4 หากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชำระหนี้ ผู้กู้ยืมจะต้องชำระค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชำระหนี้ ตามอัตราที่กองทุนกำหนด
2.5 ผู้กู้ยืมเงินที่มีความประสงค์จะขอชำระหนี้คืนก่อนครบกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ หรือก่อนครบระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี สามารถชำระคืนได้โดยไม่เสียดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื่นใด
หมายเหตุ
– ให้ผู้กู้ยืมเงินไปติดต่อแสดงตน ขอชำระหนี้ และเลือกวิธีการผ่อนชำระเป็นรายปี หรือ รายเดือนกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ทุกสาขาก่อนที่จะครบระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี
– กรณีผู้กู้ยืมเงินที่ไม่กู้ต่อเนื่อง ติดต่อกัน 2 ปี และไม่แจ้งสถานภาพให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมทราบ จะถือว่าเป็นผู้ครบกำหนดชำระหนี้และมีหน้าที่ชำระหนี้คืนกองทุน
– กรณีผู้กู้ยืมเงินยังอยู่ในระหว่างการศึกษา แต่ไม่ได้กู้ยืมในปีการศึกษาใด ต้องแจ้งสถานภาพการศึกษาต่อผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม โดยให้นำใบรับรองจากสถานศึกษาไปแสดงทุกปีจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
3. วิธีการนับระยะเวลาการครบกำหนดชำระหนี้ของผู้ที่สำเร็จการศึกษา
ตัวอย่าง ผู้กู้ยืมที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554 มีระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี ผู้กู้ยืมเงินจะครบกำหนดชำระหนี้คืนภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ดังนี้

4.ช่องทางการชำระหนี้
4.1 ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม
ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม

บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB)

1.ชำระโดยหักผ่านบัญชีเงินฝาก
บัญชีเดียวกับบัญชีที่ได้รับการโอนเงินค่าครองชีพครั้งสุดท้ายหรือบัญชีออมทรัพย์อื่นที่ผู้กู้ยืมเงิน ประสงค์ให้หักบัญชีเพื่อชำระหนี้โดยให้ถือว่าการบันทึกรายการในสมุดเงินฝากของผู้กู้ยืมเงินเป็นหลักฐานการชำระหนี้

2.ชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร
โดยให้ถือว่าใบรับเงินชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นหลักฐานการชำระหนี้ โดยระบุกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน จำนวนเงินที่ชำระ และลงลายมือชื่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งให้ถือว่าใบรับเงินเพื่อชำระหนี้เป็นหลักฐานการชำระหนี้

3.ชำระหนี้ทาง ATM
ใช้เลขบัตรบัตรประชาชนเป็นรหัสทำรายการ โดยให้ถือว่า
สลิป ATM เป็นหลักฐานการชำระหนี้

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (IBANK)

1.ชำระโดยหักผ่านบัญชีเงินฝาก
บัญชีเดียวกับบัญชีที่ได้รับการโอนเงินค่าครองชีพครั้งสุดท้ายหรือบัญชีออมทรัพย์อื่นที่ผู้กู้ยืมเงิน ประสงค์ให้หักบัญชีเพื่อชำระหนี้โดยให้ถือว่าการบันทึกรายการในสมุดเงินฝากของผู้กู้ยืมเงินเป็นหลักฐานการชำระหนี้

2.ชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร
โดยให้ถือว่าใบรับเงินชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นหลักฐานการชำระหนี้ โดยระบุกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน จำนวนเงินที่ชำระ และลงลายมือชื่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งให้ถือว่าใบรับเงินเพื่อชำระหนี้เป็นหลักฐานการชำระหนี้

3.ชำระหนี้ทาง ATM
ใช้เลขบัตรบัตรประชาชนเป็นรหัสทำรายการ โดยให้ถือว่า
สลิป ATM เป็นหลักฐานการชำระหนี้

4.ชำระหนี้ทาง INTERNET ผ่าน KTB ONLINE
ผู้กู้ยืมสามารถสอบถามรายละเอียด วิธีการชำระหนี้ได้ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยให้ถือว่า Statement ของบัญชีที่แจ้งความประสงค์ชำระหนี้ เป็นหลักฐานการชำระหนี้

4.2 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
4.3 บริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด โดยผู้กู้ยืมจะสามารถชำระหนี้ผ่านสาขาที่ให้บริการรับชำระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อ ( 7-ELEVEN) และสาขาที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในร้านสะดวกซื้อ รวม 9,300 สาขา สำหรับงวดที่ครบกำหนดชำระหนี้เริ่มวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

หนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัย


ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลโดยกำหนดให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้งเว้นแต่เป็นการดำเนินการที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประมวลผลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

โดยหนังสือฉบับนี้ มหาวิทยาลัยเกริก หรือ “มหาวิทยาลัย” ถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองหรือควบคุมของมหาวิทยาลัย มีความประสงค์ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหวสำหรับสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ หรือทำการตลาด หรือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำด้านการเรียน ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยหรือ “ข้าพเจ้า” ขอให้ความยินยอมกับมหาวิทยาลัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

(1) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหว เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(2) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากแหล่งที่มาตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(3) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เท่าที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด

(4) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานอื่นของมหาวิทยาลัยนำข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้เก็บรวบรวม ใช้ เพื่อนำไปดำเนินการจัดการศึกษาหรือกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(5) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภายนอก ตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(6) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ (ถ้ามี) มหาวิทยาลัยจะขอความยินยอมจากข้าพเจ้าอีกครั้งตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(7) ข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้ามีสิทธิตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ และมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบและมหาวิทยาลัยอาจขอทราบเหตุผลแห่งการนั้นได้ แต่การเพิกถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความยินยอมที่ข้าพเจ้าได้ให้ไปก่อนหน้านี้ ในกรณีที่การเพิกถอนความยินยอมกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ของข้าพเจ้า หรือทำให้ข้าพเจ้าไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หรือการบริการจากมหาวิทยาลัยอีกต่อไป ข้าพเจ้ายอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนั้นได้

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยโดยตลอดแล้วและข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับมหาวิทยาลัยถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงท่านตกลงยินยอมให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมายหรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น แล้วแต่กรณี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุ๊กกี้โดยเปิด/ปิด คุ๊กกี้ในแต่ละประภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุ๊กกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้สำหรับวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากไม่ยินยอม ให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึก