การลงทะเบียนเรียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

  1. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ยกเว้นในกรณีที่นักศึกษามีเหตุจำเป็นสุดวิสัย จะได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนได้เป็นกรณีพิเศษจากคณบดี ซึ่งในกรณีที่มีการลงทะเบียนล่าช้าต้องเสียค่าปรับตามระเบียมของมหาวิทยาลัย
  2. การลงทะเบียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
  3. การลงทะเบียนในรายวิชาใดที่วิชาบังคับก่อนหรือวิชาพื้นความรู้ ซึ่งได้กำหนดไว้ในหลักสูตรให้ศึกษาก่อนนักศึกษาจะต้องสอบวิชาบังคับก่อนให้ได้หรือผ่านการศึกษาวิชาพื้นฐานความรู้เดิมมาแล้วหรือได้รับอนุมัติจากคณบดีเป็นกรณีพิเศษจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนรายวิชานั้นๆ
  4. จำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาได้

นักศึกษาสภาพปกติต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคปกติ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และนักศึกษาภาคค่ำต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคปกติไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิตและไม่เกิน 18 หน่วยกิต ส่วนในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต ยกเว้นการลงทะเบียนภาคสุดท้ายก่อนที่จะจบการศึกษา ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นจากคณบดีก่อน

นักศึกษาสภาพรอพินิจ จะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคปกติไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 15 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ส่วนนักศึกษาภาคค่ำจะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคปกติไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิตและไม่เกิน 12 หน่วยกิต และไนภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

การผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

การสัมมนา หัวข้อ “องค์ประกอบของการแสดงอุปรากรจีน อิริยาบถของงิ้วแต้จิ๋วในประเทศไทย”

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส “วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๔” ในหัวข้อ “ภาพถ่ายกับพ่อ”

นักศึกษาร่วมเป็นกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ณ กระทรวงแรงงาน

การแสดงดนตรีไทย “บทเพลงต้อยตลิ่ง” ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ม.เกริก

รายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมวันลอยกระทง พ.ศ.2564

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีลงนามระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก และมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน