ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ Online

โดยที่มหาวิทยาลัยมีประกาศหยุดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ เนื่องจากสถาการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังนั้นเพื่อให้ระบบการเรียนการสอนยังดำเนินไปได้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้รวบรวมข้อมูลการติดต่อของแต่ละรายวิชา ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ
1. กรณีรายวิชาใดไม่มีข้อมูลช่องทางการติดต่อ โปรดติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง
2. สำหรับ อ.ผู้สอนที่ต้องการแจ้งรายละอียดช่องทางการติดต่อกับนักศึกษา สามารถส่งข้อมูลมาที่ webmaster@email.krirk.ac.th

รายวิชาที่เปิดสอน 2563-2

ลำดับรหัสวิชากลุ่มชื่อวิชาช่องทางการติดต่อ
1นต1611041ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
2นต16110477ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3นต1612011กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น
4นต26130399กฎหมายเอกเทศสัญญา 1
5นต26130499กฎหมายเอกเทศสัญญา 2
6นต26130599กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
7นต26130699กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
8นต26130899กฎหมายรัฐธรรมนูญและและสถาบันการเมือง
9นต26130999ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
10นต26131099ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
11นต26140499สิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิมนุษยชน
12นต26141199กฎหมายลักษณะประกันด้วย บุคคลและทรัพย์ สินเชื่อและการประกันหนี้
13นต36130099กฎหมายลักษณะประกันภัย
14นต36130299กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
15นต36130699กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 : ภาคบังคับคดี
16นต36130899กฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา 2
17นต36130999กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนบริษัท และองค์กรธุรกิจ
18นต36140699กฎหมายภาษีอากร 1
19นต36143399กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย
20นต46130299กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
21นต46130699กฎหมายลักษณะพยาน
22นต46130899กฎหมายแรงงาน
23นต46141199กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
24นศ16230122หลักและทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน
25นศ2613061การถ่ายภาพในงานนิเทศศาสตร์
26นศ2613091จิตวิทยาการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์
27นศ2613101การรายงานข่าว
28นศ2613121การวิเคราะห์ผู้รับสาร
29นศ2613131กฎหมายและจริยธรรมสื่อ
30นศ2613141การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
31นศ2623051หลักการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
32นศ26231122การวิเคราะห์ผู้รับสาร
33นศ36240122หลักการสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ
34นศ4614211การวิพากษ์รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
35บช16430115หลักการบัญชี 1
36บช1643021หลักการบัญชี 2
37บช16430215หลักการบัญชี 2
38บช26430115การบัญชีขั้นกลาง 1
39บช2643021การบัญชีขั้นกลาง 2
40บช26430215การบัญชีขั้นกลาง 2
41บช26430315หลักการบัญชีต้นทุน
42บช2643041การบัญชีบริหาร
43บช26430515ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
44บช3530215การบัญชีขั้นสูง 2
45บช3643021การบัญชีขั้นสูง 2
46บช36430215การบัญชีขั้นสูง 2
47บช36430315การสอบบัญชี
48บช36430415การบัญชีภาษีอากร
49บช36440215การบัญชีเฉพาะเรื่อง
50บช4530315สัมมนาการบัญชี
51บช4540115สัมมนาการสอบบัญชี
52บช4643021การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
53บช46430215การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
54บช46430315สัมมนาการบัญชี
55บช46430415การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
56บช46440115สัมมนาการสอบบัญชี
57บธ1622011หลักการตลาด
58บธ16220118หลักการตลาด
59บธ1635011เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
60บธ1635012เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
61บธ1635013เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
62บธ1642011การบัญชีขั้นต้น
63บธ1642012การบัญชีขั้นต้น
64บธ16420116การบัญชีขั้นต้น
65บธ16420119การบัญชีขั้นต้น
66บธ1651011ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับโลจิสติกส์
67บธ1653021การวางแผนทรัพยากรโลจิสติกส์
68บธ1663011หลักการจัดการธุรกิจการบิน
69บธ1663012หลักการจัดการธุรกิจการบิน
70บธ16630120หลักการจัดการธุรกิจการบิน
71บธ16720116หลักเศรษฐศาสตร์
72บธ16830317เทคโนโลยีเว็บ
73บธ171011ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับโลจิสติกส์
74บธ212011การเงินธุรกิจ
75บธ212022การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
76บธ2120215การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
77บธ2120218การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
78บธ222011องค์การและการจัดการ
79บธ2220119องค์การและการจัดการ
80บธ2612011องค์การและการจัดการ
81บธ26120119องค์การและการจัดการ
82บธ26130119การจัดการทรัพยากรมนุษย์
83บธ26230118การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
84บธ26230318การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
85บธ26230418ระบบสารสนเทศทางการตลาด
86บธ26230518การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์
87บธ26230618การจัดการการค้าปลีกและการค้าส่ง
88บธ2632011ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
89บธ26320118ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
90บธ2653031การจัดการจัดซื้อและซัพพลาย
91บธ2653041การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
92บธ26530516การบริการลูกค้าด้านโลจิสติกส์
93บธ26530616การวางแผนอุปสงค์และ สินค้าคงคลัง
94บธ2661021ว่ายน้ำและพลศึกษา
95บธ2661022ว่ายน้ำและพลศึกษา
96บธ2663011ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค1
97บธ2663012ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค1
98บธ2663021กฎหมายและข้อบังคับการบิน
99บธ2663022กฎหมายและข้อบังคับการบิน
100บธ2672011การเงินธุรกิจ
101บธ2672022การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
102บธ2672023การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
103บธ2672024การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
104บธ26720215การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
105บธ26720218การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
106บธ26830117โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
107บธ26830217เทคโนโลยีสารสนเทศกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
108บธ26830317เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
109บธ2730216การวางแผนโลจิสติกส์
110บธ281022ว่ายน้ำและพลศึกษา
111บธ3220216การจัดการการปฏิบัติการ
112บธ323031ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
113บธ3320218การเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก
114บธ36120115การภาษีอากร
115บธ36120119การภาษีอากร
116บธ3612021การจัดการการปฏิบัติการ
117บธ36120215การจัดการการปฏิบัติการ
118บธ36120216การจัดการการปฏิบัติการ
119บธ3613011พฤติกรรมองค์การ
120บธ36130219การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากร
121บธ36130229การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากร
122บธ3613031ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
123บธ36130319ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
124บธ36130329ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
125บธ36130419การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
126บธ36130429การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
127บธ36130430การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
128บธ3613051การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
129บธ36130519การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
130บธ36130528การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
131บธ36130529การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
132บธ36140319การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
133บธ3622011ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
134บธ3622021ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
135บธ3622022ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
136บธ36220215ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
137บธ36230118การวิจัยตลาด
138บธ3623021การเป็นผู้ประกอบการ
139บธ36230218การเป็นผู้ประกอบการ
140บธ36230318การตลาดโลก
141บธ36240118การจัดการตลาดบริการ
142บธ36240218การจัดการการตลาดทางตรง
143บธ3653071การขนส่งและการกระจายสินค้า
144บธ36530716การขนส่งและการกระจายสินค้า
145บธ3653081เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์
146บธ36530816เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์
147บธ3653091การประกันภัยในอุตสาหกรรมการขนส่ง
148บธ36530916การประกันภัยในอุตสาหกรรมการขนส่ง
149บธ36531016การจัดการต้นทุนสำหรับโลจิสติกส์
150บธ36531116การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
151บธ36540416การเจรจาอย่างชาญฉลาด
152บธ3663011ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค 2
153บธ3663021การจัดทำแผนการบิน
154บธ3663022การจัดทำแผนการบิน
155บธ3663031การบริการการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ
156บธ3663041การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน
157บธ3663042การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน
158บธ3663051ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค 3
159บธ3663052ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค 3
160บธ3663061การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน
161บธ3664021เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจการบิน
162บธ3664022เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจการบิน
163บธ3664031ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยด้าน การบิน
164บธ3664032ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยด้าน การบิน
165บธ36730140ทฤษฎีองค์การและการออกแบบองค์การ
166บธ36730240เทคนิคการจัดการสมัยใหม่
167บธ36730340การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนวัตกรรมองค์การ
168บธ36740440นวัตกรรมการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
169บธ36830217การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
170บธ36830417การบริหารโครงงานเทคโนโลยี
171บธ36842317เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
172บธ36846517วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้นและการวิเคราะห์ข้อมูล
173บธ3730416การขนส่งทางอากาศและกิจการการบินพลเรือน
174บธ3730816การจัดการงานวิศวกรรมโลจิสติกส์พื้นฐาน
175บธ374041กลุยุทธ์ซัพพลายเชน
176บธ383091ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค 3
177บธ4612011การจัดการเชิงกลยุทธ์
178บธ46120119การจัดการเชิงกลยุทธ์
179บธ4613011การจัดการค่าตอบแทน
180บธ46130219การวิจัยทรัพยากรมนุษย์
181บธ46130319การจัดการความรู้
182บธ4613041สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
183บธ46130419สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
184บธ46130529แรงงานสัมพันธ์
185บธ4614051ภาวะผู้นำ
186บธ46140719องค์การแห่งการเรียนรู้
187บธ4623011การจัดการแบรนด์
188บธ46230218การตลาดออนไลน์
189บธ46230318การจัดกิจกรรมทางการตลาด
190บธ46230418สัมมนาการตลาด
191บธ46531216การลำเลียงวัสดุและการบรรจุภัณฑ์
192บธ4653131การนำเข้าส่งออกและพิธีการศุลกากร
193บธ46531316การนำเข้าส่งออกและพิธีการศุลกากร
194บธ4653141สัมมนาโลจิสติกส์และซัพ พลายเชน
195บธ46531416สัมมนาโลจิสติกส์และซัพ พลายเชน
196บธ4653151กลยุทธ์โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
197บธ46531616การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโลจิสติกส์
198บธ4654101การวัดประสิทธิภาพซัพพลายเชน
199บธ4663021ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการบนเครื่องบิน
200บธ4663022ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการบนเครื่องบิน
201บธ46730240การบริหารความเสี่ยงทางการจัดการ
202บธ46730540ธุรกิจดิจิทัล
203บธ46730640สัมมนาการจัดการนวัตกรรม
204บธ46830121โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 1
205บธ46830217โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
206บธ4730516พิธีการศุลกากร
207บธ483051ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค 4
208บธ483101การฝึกงาน
209วช16220377หลักการตลาด
210วช16220577เศรษฐกิจดิจิทัล
211วช16220677หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
212วช26220277องค์การและการจัดการ
213วช36220277การเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก
214วช46220177ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
215วช46220277การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
216วช46220477ธุรกิจดิจิทัล
217ศศ1110516ภาษาอังกฤษ 2
218ศศ111122ตรรกวิทยา
219ศศ111181จิตวิทยาทั่วไป
220ศศ16150115ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
221ศศ16150116ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
222ศศ16150129ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
223ศศ16150199ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
224ศศ1615021ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
225ศศ1615031ภาษาอังกฤษ 1
226ศศ1615032ภาษาอังกฤษ 1
227ศศ1615033ภาษาอังกฤษ 1
228ศศ1615034ภาษาอังกฤษ 1
229ศศ1615071สถิติเบื้องต้น
230ศศ16150777สถิติเบื้องต้น
231ศศ16150929ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
232ศศ16151116มนุษย์กับอารยธรรม
233ศศ16151122มนุษย์กับอารยธรรม
234ศศ1615121ตรรกวิทยา
235ศศ1615122ตรรกวิทยา
236ศศ1615141บัณฑิตอุดมคติไทย
237ศศ16151629มนุษย์สังคมและเศรษฐกิจ
238ศศ1615171จิตวิทยาทั่วไป
239ศศ1615172จิตวิทยาทั่วไป
240ศศ1615181เศรษฐกิจพอเพียง
241ศศ1615311การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและกีฬาบาสเกตบอล
242ศศ1615341การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและกีฬาแบดมินตัน
243ศศ1623041ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน
244ศศ16330129ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
245ศศ16330130ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
246ศศ16330229ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
247ศศ16330329การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
248ศศ16330428เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
249ศศ16330429เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
250ศศ16330529หลักการตลาดและการจัดการการตลาด
251ศศ16530173ภาษาจีน 1
252ศศ1653021ภาษาจีน 2
253ศศ1653022ภาษาจีน 2
254ศศ16530273ภาษาจีน 2
255ศศ16530373การฟังพูดภาษาจีน1
256ศศ16630150ภาษาจีน 1
257ศศ16630250ภาษาจีน 2
258ศศ16630350การฟังพูดภาษาจีน1
259ศศ2110616ภาษาอังกฤษ 3
260ศศ243041การจัดการการปฏิบัติการ
261ศศ2615041ภาษาอังกฤษ 2
262ศศ26150416ภาษาอังกฤษ 2
263ศศ26150477ภาษาอังกฤษ 2
264ศศ2615051ภาษาอังกฤษ 3
265ศศ2615052ภาษาอังกฤษ 3
266ศศ26150516ภาษาอังกฤษ 3
267ศศ26150530ภาษาอังกฤษ 3
268ศศ26150577ภาษาอังกฤษ 3
269ศศ2623051การเขียนเบื้องต้น
270ศศ2623071การพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 2
271ศศ2623081การอ่านและการย่อความ
272ศศ26330629การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ
273ศศ26330729บัญชีเพื่อการจัดการ
274ศศ26330930พฤติกรรมองค์การ
275ศศ26340130การวางแผนและการควบคุมงานบริหาร
276ศศ26340157การวางแผนและการควบคุมงานบริหาร
277ศศ26340230การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้
278ศศ26340330การจัดการทุนมนุษย์
279ศศ26340429ภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาทีมงาน
280ศศ26340457ภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาทีมงาน
281ศศ2642041หลักวิทยาการระบาดและการประยุกต์
282ศศ2642051การสาธารณสุขและการพัฒนา
283ศศ2643031ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาทางสาธารณสุข
284ศศ2653011การฟังพูดภาษาจีน2
285ศศ26530173การฟังพูดภาษาจีน2
286ศศ26530273ภาษาจีน 3
287ศศ26530473ภาษาจีน 4
288ศศ26530673การฟังพูดภาษาจีน 3
289ศศ2653081ไวยากรณ์ภาษาจีน
290ศศ26630150การฟังพูดภาษาจีน2
291ศศ26630250ภาษาจีน 3
292ศศ26630351ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
293ศศ26630450ภาษาจีน 4
294ศศ26630650การฟังพูดภาษาจีน 3
295ศศ26630750ภาษาจีนธุรกิจ 1
296ศศ3623141การอ่านและการเขียนเชิงวิจารณ์
297ศศ3623151การแปลขั้นต้น
298ศศ3623181วรรณกรรมภาษาอังกฤษร่วมสมัย
299ศศ3623191การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
300ศศ3624061ภาษาอังกฤษในสื่อ
301ศศ36331129ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
302ศศ36331157ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
303ศศ36331229ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหาร
304ศศ36340529การสื่อสารเพื่อการจัดการ
305ศศ36340829การจัดการห่วงโซ่คุณค่าและลูกค้าสัมพันธ์
306ศศ3642051การป้องกันความรุนแรงและการบาดเจ็บ
307ศศ3643031สถิติเพื่อการวิจัยทางสาธารณสุข
308ศศ3653011ภาษาจีนธุรกิจ 2
309ศศ36530173ภาษาจีนธุรกิจ 2
310ศศ36530273การสนทนาภาษาจีนในเชิงธุรกิจ 1
311ศศ36530373การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1
312ศศ36530573การแปลภาษาจีน
313ศศ3654021ภาษาจีนเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว
314ศศ3654031การเขียนพู่กันจีน
315ศศ36630150ภาษาจีนธุรกิจ 2
316ศศ36630250การสนทนาภาษาจีนในเชิงธุรกิจ 1
317ศศ36630251การสนทนาภาษาจีนในเชิงธุรกิจ 1
318ศศ36630351การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1
319ศศ36630850มารยาททางธุรกิจของจีน
320ศศ36630851มารยาททางธุรกิจของจีน
321ศศ4624301การศึกษาค้นคว้าอิสระ
322ศศ46331429การจัดการเชิงกลยุทธ์
323ศศ46331529สัมมนาการจัดการ
324ศศ46331557สัมมนาการจัดการ
325ศศ46340928การตัดสินใจเพื่อการจัดการ
326ศศ46340929การตัดสินใจเพื่อการจัดการ
327ศศ46341130การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ
328ศศ46341529สหกิจศึกษา
329ศศ4643011สัมมนาในงานสาธารณสุข
330ศศ46530173การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2
331ศศ46530373วรรณคดีจีนเบื้องต้น
332ศศ46540473การล่ามภาษาจีน
333ศศ46540573ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
334ศศ46630150การใช้คอมพิวเตอร์ในรูปแบบภาษาจีน
335ศศ46630450การอ่านภาษาจีน1
336ศศ46630551ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
337ศศ46630651การแปลภาษาจีน
338ศศ46630751ภาษาจีนเพื่อโลจิสติกส์