เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ Online

ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ Online

โดยที่มหาวิทยาลัยมีประกาศหยุดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ เนื่องจากสถาการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังนั้นเพื่อให้ระบบการเรียนการสอนยังดำเนินไปได้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้รวบรวมข้อมูลการติดต่อของแต่ละรายวิชา ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ
1. กรณีรายวิชาใดไม่มีข้อมูลช่องทางการติดต่อ โปรดติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง
2. สำหรับ อ.ผู้สอนที่ต้องการแจ้งรายละอียดช่องทางการติดต่อกับนักศึกษา สามารถส่งข้อมูลมาที่ webmaster@email.krirk.ac.th

Link QR Code ไลน์กลุ่มสาขาวิชา

✅การจัดการทรัพยากรมนุษย์

✅การจัดการธุรกิจการบิน

✅การจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่

✅การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ

✅การตลาด

✅เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

✅บัญชีบัณฑิต

✅นิติศาสตร์

✅นิเทศศาสตร์

✅บริหารธุรกิจบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ

✅บริหารธุรกิจอิสลาม

✅ภาษาจีนธุรกิจ

✅ภาษาอังกฤษ

✅สาธารณสุขศาสตร์

รายวิชาที่เปิดสอน หลักสูตรปริญญาตรี(ปกติ) ปี 2564 ภาคต้น

ลำดับรหัสวิชาชื่อวิชากลุ่มวันเรียนเวลาเรียนอาจารย์ผู้สอนช่องทางติดต่อ
1ศศ161501ภาษาอังกฤษพื้นฐาน01วันจันทร์09.00-11.30 น.อ.จุฑาพร ศรีสมุทรline-icon-30
2ศศ1641501ภาษาอังกฤษพื้นฐาน01วันจันทร์09.00-11.30 น.อ.จุฑาพร ศรีสมุทรline-icon-30
3ศศ1641501ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 02วันจันทร์09.00-11.30 น. อ.ปัทมา สุขสอาด
4ศศ1641502ภาษาจีนพื้นฐาน 01วันจันทร์13.10 - 15.40 น. อ.Wei Jie
5ศศ261504ภาษาอังกฤษ 2 01วันจันทร์09.00-11.30 น. อ.ปัทมา สุขสอาดline-icon-30
6ศศ261504ภาษาอังกฤษ 2 02วันจันทร์09.00-11.30 น. ดร.ดรุณี ชูประยูร
7ศศ1641506ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน01วันจันทร์13.10-15.40 น. ดร.Luo Yong
8ศศ161502ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร01วันศุกร์13.10-15.40 น.อ. ชลลดา สังวาลทรัพย์line-icon-30
9ศศ1641508การเขียนเพื่อการสื่อสารในองค์การ1วันอังคาร09.00-11.30 น.อ. ชลลดา สังวาลทรัพย์line-icon-30
10ศศ1641508การเขียนเพื่อการสื่อสารในองค์การ2วันพฤหัสบดี13.10-15.40 น.อ. ชลลดา สังวาลทรัพย์line-icon-30
11ศศ1641511ข้อมูลขนาดใหญ่ในการแข่งขันทางธุรกิจ1วันอังคาร13.10-15.40 น.อ.นงนาท นพคุณline-icon-30
12ศศ1641511ข้อมูลขนาดใหญ่ในการแข่งขันทางธุรกิจ2วันศุกร์09.00-11.30 น.อ.นงนาท นพคุณline-icon-30
13บธ163501เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1วันพฤหัสบดี13.10-15.40 น.อ.นงนาท นพคุณline-icon-30
14ศศ1641515ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง1วันพุธ13.10-15.40 น.อ.นงนาท นพคุณline-icon-30
15ศศ1641515ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง2วันพุธ13.10-15.40 น.อ.นิรัญ งามเกิดline-icon-30
16ศศ1641515ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง3วันพุธ13.10-15.40 น.อ.ชัยมาศ คะมาline-icon-30
17ศศ161510สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้01วันพุธ09.00-11.30 น.ผศ.สุภาพร โรจนศุภมิตรline-icon-30
18ศศ161510สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้02วันพฤหัส09.00 - 11.30 น.ผศ.สุภาพร โรจนศุภมิตรline-icon-30
20ศศ1641518ความคิดเชิงตรรกะ01วันพฤหัส09.00-11.30 น.อ.นิธิวดี อดุลยพันธ์line-icon-30
21ศศ1641520ความเป็นเกริก01วันพฤหัส09.00-11.30 น.ดร.อรุณี ศรีพนมวัน
22ศศ1641521การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม01วันพฤหัส09.00-11.30 น.ผศ.ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ
23ศศ161515สังคมกับการปกครอง01วันพุธ09.00 - 11.30 น.ดร.อรุณี ศรีพนมวันline-icon-30
24ศศ1641522สังคมกับการปกครอง01วันพุธ09.00 - 11.30 น.ดร.อรุณี ศรีพนมวันline-icon-30
25ศศ161517จิตวิทยาทั่วไป01วันพุธ09.00 - 11.30 น.ดร.ณัฐณการ์ คำแฝงline-icon-30
26ศศ1641524พฤติกรรมมนุษย์เพื่อชีวิตสมัยใหม่01วันพุธ09.00 - 11.30 น.ดร.ณัฐณการ์ คำแฝงline-icon-30
27ศศ161518เศรษฐกิจพอเพียง 01วันพุธ09.00 - 11.30 น.ผศ.พัสรินณ์ พันธุ์แน่นline-icon-30
28ศศ1641527เศรษฐกิจพอเพียง 01วันพุธ09.00 - 11.30 น.ผศ.พัสรินณ์ พันธุ์แน่นline-icon-30
29ศศ162302กลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษ01วันจันทร์13.10 - 16.30 น.อ.ปัทมา สุขสอาด
30ศศ162301ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ภาษาอังฤษ01วันอังคาร09.00 - 11.30 น.อ.ปัทมา สุขสอาด
31ศศ162303การพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 1 01วันพฤหัส13.10 - 16.30 น.A.John Chidley
32ศศ262311การอ่านเชิงวิเคราะห์ 01วันอังคาร13.10 - 16.30 น.อ.ปัทมา สุขสอาด
33ศศ262309เทพนิยายอันเป็นพื้นฐานของวรรณคดี01วันพุธ13.10 - 16.30 น.ดร.ผกาพันธ์ ภูมิจิตร
34ศศ262310การพูดและการฟังภาษาอังกฤษขั้นสูง01วันพฤหัส09.00-11.30 น.A.John Chidleyline-icon-30
35ศศ262306ภาษาศาสตร์เบื้องต้น01วันพฤหัส13.10 - 16.30 น.ผศ.วัชรี น่วมแก้วline-icon-30
36ศศ362317การแปลขั้นกลาง01วันอังคาร09.00-11.30 น.อ.กรกช ม่วงแกม
37ศศ462322วรรณกรรมเอกของโลก01วันพุธ09.00-11.30 น.ดร.ผกาพันธ์ ภูมิจิตร
38ศศ462323ประวัติภาษาอังกฤษ01วันพุธ13.10-16.30 น.ผศ.วัชรี น่วมแก้วline-icon-30
39ศศ462324ความรู้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์01วันพฤหัส09.00-11.30 น.ผศ.วัชรี น่วมแก้วline-icon-30
40ศศ363402ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน01วันจันทร์09.00-11.30 น.อ.กรกช ม่วงแกม
41ศศ163301ทฤษฎีองค์การและการจัดการ01วันจันทร์09.00-11.30 น.ผศ.ประคอง สุคนธจิตต์
42ศศ165301ภาษาจีน 1 01วันจันทร์13.10 - 15.40 น.อ.รัชนีวรรณ ปัญญามณี
43ศศ165301ภาษาจีน 1 02วันจันทร์13.10 - 15.40 น.อ.ฐนน พูนทรัพย์ไพศาล
44ศศ165303การฟังพูดภาษาจีน 1 01วันศุกร์09.00 - 11.30 น.อ.ธนธัส ภิรมย์
45ศศ165303การฟังพูดภาษาจีน 1 02วันศุกร์09.00 - 11.30 น.อ.Wei Jie
46ศศ265302ภาษาจีน 301วันจันทร์13.10 - 15.40 น.อ.ธนธัส ภิรมย์
47ศศ265306การฟังพูดภาษาจีน 301วันพฤหัส09.00 - 11.30 น.อ.Wei Jie
48ศศ265303การอ่านภาษาจีน 1 01วันพุธ13.10 - 15.40 น.อ.รัชนีวรรณ ปัญญามณี
49ศศ365302การสนทนาภาษาจีนในเชิงธุรกิจ 101วันจันทร์09.00 - 11.30 น.Aj. Qi Feng Jun
50ศศ365303การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1 01วันจันทร์13.10 - 15.40 น.อ.Wei Jie
51ศศ365401การสัมนาประเด็นทางธุรกิจโดยใช้ภาษาจีน01วันพฤหัส13.10 - 15.40 น.อ.ธนธัส ภิรมย์
52ศศ465404การล่ามภาษาจีน 01วันพุธ13.10 - 15.40 น.Aj. Luo Cheng
53ศศ161501ภาษาอังกฤษพื้นฐาน60วันจันทร์09.00 - 11.30 น.ดร.หฤทัย กมลศิริสกุล
54ศศ161501ภาษาอังกฤษพื้นฐาน01วันจันทร์09.00 - 11.30 น.ดร.หฤทัย กมลศิริสกุล
55ศศ1641520ความเป็นเกริก01วันพฤหัสบดี09.00 - 11.30 น.ผศ.สุภาพร โรจนศุภมิตร
59ศศ261504ภาษาอังกฤษ 2 01วันจันทร์09.00 - 11.30 น.อ.กชกร ม่วงแกม
63นศ162301หลักการและทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน01วันศุกร์09.00 - 12.20 น.รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น
64นศ162302การเขียนเพื่อการสื่อสาร01วันศุกร์13.00-15.30 น.ผศ.มุทิตา อารยะเศรษฐากร
65นศ262307ภาพยนตร์และมัลติมิเดียเบื้องต้น01วันพฤหัสบดี13.10-15.40 น.รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น
66นศ262308การออกแบบกราฟิก01วันพุธ09.00-11.30 น.อ.เพียงกมล เกิดสมศรี
67นศ262310การพูดและการนำเสนอในงานนิเทศศาสตร์01วันพฤหัสบดี09.00-11.30 น.ผศ.มุทิตา อารยะเศรษฐากร
68นศ361403การวางแผนสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ01วันพุธ09.00-11.30 น.อ.เพียงกมล เกิดสมศรี
69นศ361404การบริหารแบรนด์และการตลาดออนไลน์01วันพฤหัสบดี13.30-15.40 น.ผศ.ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ
70นศ361405ความคิดเพื่อการออกแบบและการพัฒนาแบรนด์01วันจันทร์09.00-11.30 น.ผศ.ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ
71ศศ164203การส่งเสริมสุขภาพลพฤติกรรมสุขภาพ01วันอังคาร13.10-15.40 น.ผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา
72ศศ364310ยาและสิ่งเสพติดให้โทษ01วันพุธ13.10-15.40 น.รศ.สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญ
73ศศ264203อาชีวอนามัยและปลอดภัย01วันพฤหัสบดี13.10-15.40 น.ดร.ธริสรา จิรเสถียรพร
74ศศ164202อนามัยสิ่งแวดล้อม (สำหรับ นศ. รหัส 641)01วันศุกร์09.00-11.30 น.ดร.นพโรจน์ วงศ์พัชรจรัส
75ศศ164201ชีวสถิติสาธารณสุข01วันพฤหัสบดี09.00-11.30 น.อ.สุกัญญา กุลแก้ว
76ศศ364205การป้องกันความรุนแรงและการบาดเจ็บ01วันศุกร์09.00-11.30 น.อ.สุจิตรา นิ่มสุวรรณ
77บธ15203หลักการบัญชีเบื้องต้น01วันพฤหัสบดี09.00 - 12.20 น.อ.วัชราภรณ์ พิมพาพรline-icon-30
78บธ199202การเงินธุรกิจ01วันพฤหัสบดี09.00 - 12.20 น.อ.ชเนตตี พัฒนางกูร
79บช164301หลักการบัญชี 101วันพุธ09.00 - 12.20 น.ผศ.จินดา จอกแก้วline-icon-30
80บช164302หลักการบัญชี 2 01วันอังคาร09.00 - 12.20 น.อ.ณัฐถะปราน คล้ายประสิทธิ์line-icon-30
81บช264301การบัญชีขั้นกลาง 1 01วันพฤหัสบดี09.00 - 12.20 น.ดร.ดาวพระศุกร์ ทองกลิ่นline-icon-30
82บช264303หลักการบัญชีต้นทุน01วันศุกร์09.00 - 12.20 น.อ.ณัฐถะปราน คล้ายประสิทธิ์
83บช464302การรายงานทางการเงิน01วันพฤหัสบดี09.00 - 12.20 น.ผศ.จินดา จอกแก้ว
84บธ21201การเงินธุรกิจ01วันพุธ09.00 - 11.30 น. ผศ.ดร.เชนตตี พัฒนางกูร
85บธ299201ธุรกิจระหว่างประเทศ01วันพุธ09.00 - 11.30 น. ผศ.ดร.เชนตตี พัฒนางกูร
86บธ21201การเงินธุรกิจ02วันจันทร์13.10 - 15.40 น. ผศ.ดร.เชนตตี พัฒนางกูร
87บธ299201ธุรกิจระหว่างประเทศ02วันจันทร์13.10 - 15.40 น. ผศ.ดร.เชนตตี พัฒนางกูร
88บธ499201การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ01วันพุธ13.10 - 15.40 น. รศ.ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส
89บธ499201การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ02วันพฤหัสบดี09.00 - 11.30 น. รศ.ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส
90บธ299203การบริหารและการประกอบการสมัยใหม่01วันศุกร์09.00 - 11.30 น.อ.พิชญ์สิณี รัตนานุพงษ์line-icon-30
91บธ299203การบริหารและการประกอบการสมัยใหม่02วันจันทร์13.10 - 15.40 น.ดร.ทศพร พีสะระ
92บธ399202การจัดการการปฏิบัติการ01วันอังคาร13.10 - 15.40 น.ดร.ณัฐพงศ์ แต้มแก้ว
93บธ399202การจัดการการปฏิบัติการ02วันอังคาร09.00 - 11.30 น.ดร.ณัฐพงศ์ แต้มแก้ว
94บธ199201หลักการตลาดสมัยใหม่01วันพฤหัสบดี13.10 - 15.40 น.อ.วรพจน์ ศิริชาลีชัย
95บธ162302พฤติกรรมผู้บริโภค01วันพุธ13.10 - 15.40 น.อ.ศิรินทิพย์ กุลจิตรตรี
96บธ24201ระบบสารสนเทศ01วันพฤหัสบดี13.10 - 15.40 น. อ.นิรัญ งามเกิด
97บธ263201ระบบสารสนเทศธุรกิจ01วันพฤหัสบดี13.10 - 15.40 น.อ.นิรัญ งามเกิดline-icon-30
99บธ263201ระบบสารสนเทศธุรกิจ02วันศุกร์13.10 - 15.40 น.อ.นิรัญ งามเกิดline-icon-30
100บธ165301หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน01วันอังคาร09.00 - 11.30 น.อ.ศุภรดา ไชยรบ
101บธ165321หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน01วันอังคาร09.00 - 11.30 น.อ.ศุภรดา ไชยรบ
102บธ265303การจัดซื้อและซัพพลายเชน01วันเสาร์09.00 - 11.30 น.อ.เกรียงศักดิ์ ช่างบาง
103บธ265323การจัดซื้อและซัพพลายเชนระหว่างประเทศ01วันเสาร์09.00 - 11.30 น.อ.เกรียงศักดิ์ ช่างบาง
104บธ265304การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ01วันพุธ13.10 - 15.40 น.ดร.ณัฐพงษ์ แต้วแก้ว
105บธ265324การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ01วันพุธ13.10 - 15.40 น.ดร.ณัฐพงษ์ แต้วแก้ว
106บธ265305การบริการลูกค้าด้านโลจิสติกส์01วันพุธ13.10 - 15.40 น.อ.ศุภรดา ไชยรบ
107บธ265305การบริการลูกค้าด้านโลจิสติกส์01วันพุธ13.10 - 15.40 น.อ.ศุภรดา ไชยรบ
108บธ265306การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง01วันอังคาร13.10 - 15.40 น.อ.ศุภรดา ไชยรบ
109บธ265325การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง01วันอังคาร13.10 - 15.40 น.อ.ศุภรดา ไชยรบ
110บธ265402การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า01วันอังคาร13.10 - 15.40 น.อ.นิภาวรรณ ภูจอม
111บธ265422การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า01วันอังคาร13.10 - 15.40 น.อ.นิภาวรรณ ภูจอม
112บธ365311การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า01วันพุธ13.10 - 15.40 น.อ.ศุภรดา ไชยรบ
113บธ365330การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า01วันพุธ13.10 - 15.40 น.อ.ศุภรดา ไชยรบ
114บธ365309การประกันภัยในอุตสาหกรรมการขนส่ง01วันพฤหัสบดี13.10 - 15.40 น.อ.อภิชาติ ศรีรัตนอร่าม
115บธ365328กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ01วันพฤหัสบดี13.10 - 15.40 น.อ.อภิชาติ ศรีรัตนอร่าม
116บธ465312การลำเลียงวัสดุและการบรรจุภัณฑ์01วันศุกร์09.00 - 11.30 น.อ.นิภาวรรณ ภูจอม
117บธ465331การบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดการโลจิสติกส์และซัมพลายเชน01วันศุกร์09.00 - 11.30 น.อ.นิภาวรรณ ภูจอม
118บธ47404การเจรจาอย่างชาญฉลาด01วันจันทร์09.00 - 11.30 น.อ.นิภาวรรณ ภูจอม
119บธ365404การเจรจาอย่างชาญฉลาด01วันจันทร์09.00 - 11.30 น.อ.นิภาวรรณ ภูจอม
120บธ48401การฝึกงาน6009.00 - 11.30 น.อ.ชนิดาภา หนูนวลวุฒิวงค์
121บธ166101ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนักศึกษาการบิน01วันจันทร์09.00 - 11.30 น.ดร.พัชรวดี ตรีชัย
122บธ166101ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนักศึกษาการบิน02วันพุธ09.00 - 11.30 น.ดร.พัชรวดี ตรีชัย
123บธ266301ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค 101วันเสาร์09.00 - 11.30 น.อ.พิมพร ทาสีม่วง
124บธ266301ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค 102วันเสาร์13.10 - 15.40 น.อ.พิมพร ทาสีม่วง
125บธ366403ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย01วันอังคาร09.00 - 11.30 น.ดร.พัชรวดี ตรีชัย
126บธ366403ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย02วันอังคาร13.10 - 15.40 น.ดร.พัชรวดี ตรีชัย
127บธ499202ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ01วันพฤหัสบดี09.00 - 11.30 น.อ.ชนิดาภา หนูนวลวุฒิวงค์
128บธ499202ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ02วันพุธ09.00 - 11.30 น.อ.ชนิดาภา หนูนวลวุฒิวงค์
129บธ366301ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค 201วันอาทิตย์09.00 - 11.30 น. อ.ขจรยศ เลิศกิติยศ
130บธ366301ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค 202วันอาทิตย์13.10 - 15.40 น. อ.ขจรยศ เลิศกิติยศ
131บธ366402เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจการบิน01วันจันทร์09.00 - 11.30 น. อ.อำพล ขำวิลัย
132บธ366402เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจการบิน02วันจันทร์13.10 - 15.40 น. อ.อำพล ขำวิลัย
133บธ366303การบริการขนส่งและพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ01วันพุธ13.10 - 15.40 น. อ.อำพล ขำวิลัย
134บธ366303การบริการขนส่งและพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ02วันศุกร์09.00 - 11.30 น. อ.อำพล ขำวิลัย
135บธ366306การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพื้น01วันเสาร์09.00 - 11.30 น. อ.ธนกฤต ประสงค์สุข
136บธ366306การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพื้น02วันเสาร์13.10 - 15.40 น. อ.ธนกฤต ประสงค์สุข
137บธ466301ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค 401วันจันทร์09.00 - 11.30 น.อ.ณัฐพล มหาทรัพย์
138บธ466301ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค 402วันจันทร์13.10 - 15.40 น.อ.ณัฐพล มหาทรัพย์
139บธ466303ระบบสารสนเทศและการสำรองที่นั่งในธุรกิจการบิน01วันอาทิตย์09.00 - 11.30 น.อ.พิมพร ทาสีม่วง
140บธ466303ระบบสารสนเทศและการสำรองที่นั่งในธุรกิจการบิน02วันอาทิตย์13.10 - 15.40 น.อ.พิมพร ทาสีม่วง
141บธ466304การจัดการธุรกิจการบินขั้นสูง01วันอังคาร09.00 - 11.30 น. อ.อำพล ขำวิลัย
142บธ466304การจัดการธุรกิจการบินขั้นสูง02วันอังคาร13.10 - 15.40 น. อ.อำพล ขำวิลัย
143บธ466305สัมมนาธุรกิจการบิน01วันพุธ13.10 - 15.40 น.อ.ชนิดาภา หนูนวลวุฒิวงค์
144บธ366404อุตุนิยมวิทยาและการแปลความ1วันพฤหัสบดี09.00 - 11.30 น. อ.อำพล ขำวิลัย
145บธ366404อุตุนิยมวิทยาและการแปลความ2วันพฤหัสบดี13.10 - 15.40 น. อ.อำพล ขำวิลัย
146ศศ161501ภาษาอังกฤษพื้นฐาน27วันอังคาร08.30 - 12.30 น.อ.ชนิดาภา หนูนวลวุฒิวงค์
147ศศ161506คณิตศาสตร์ทั่วไป27วันพุธ08.30 - 12.30 น.อ.นิธิวดี อดุลยพันธ์
148บธ211304การตลาดดิจิทัล27วันพฤหัสบดี12.30-16.30 น.อ.ศิรินทิพย์ กุลจิตรตรี
149บธ162201หลักการตลาด27วันจันทร์12.30-16.30 น.อ.ศิรินทิพย์ กุลจิตรตรี
150บธ211301การจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่27วันเสาร์08.30 - 12.30 น.อ.กิติพงษ์ คงธนาทรัพย์ (อาจารย์พิเศษ)
151บธ311303การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 1 27 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564อ.ศิรินทิพย์ กุลจิตรตรี
152ศศ161501ภาษาอังกฤษพื้นฐาน27วันอังคาร08.30 - 12.30 น.อ.ชนิดาภา หนูนวลวุฒิวงค์
153ศศ161506คณิตศาสตร์ทั่วไป27วันจันทร์08.30 - 12.30 น.อ.นิธิวดี อดุลยพันธ์
154บธ211304การตลาดดิจิทัล27วันศุกร์12.30-16.30 น.อ.ศิรินทิพย์ กุลจิตรตรี
155บธ162201หลักการตลาด27วันพุธ12.30-16.30 น.อ.ศิรินทิพย์ กุลจิตรตรี
156บธ211301การจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่27วันเสาร์08.30 - 12.30 น.อ.กิติพงษ์ คงธนาทรัพย์ (อาจารย์พิเศษ)
157บธ311303การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 1 27 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564อ.ศิรินทิพย์ กุลจิตรตรี
158ศศ1641520ความเป็นเกริก01วันพฤหัส09.00-11.30 น.ดร.ณัฐณกรณ์ คำแฝงline-icon-30

หนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัย


ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลโดยกำหนดให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้งเว้นแต่เป็นการดำเนินการที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประมวลผลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

โดยหนังสือฉบับนี้ มหาวิทยาลัยเกริก หรือ “มหาวิทยาลัย” ถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองหรือควบคุมของมหาวิทยาลัย มีความประสงค์ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหวสำหรับสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ หรือทำการตลาด หรือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำด้านการเรียน ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยหรือ “ข้าพเจ้า” ขอให้ความยินยอมกับมหาวิทยาลัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

(1) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหว เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(2) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากแหล่งที่มาตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(3) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เท่าที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด

(4) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานอื่นของมหาวิทยาลัยนำข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้เก็บรวบรวม ใช้ เพื่อนำไปดำเนินการจัดการศึกษาหรือกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(5) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภายนอก ตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(6) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ (ถ้ามี) มหาวิทยาลัยจะขอความยินยอมจากข้าพเจ้าอีกครั้งตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(7) ข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้ามีสิทธิตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ และมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบและมหาวิทยาลัยอาจขอทราบเหตุผลแห่งการนั้นได้ แต่การเพิกถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความยินยอมที่ข้าพเจ้าได้ให้ไปก่อนหน้านี้ ในกรณีที่การเพิกถอนความยินยอมกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ของข้าพเจ้า หรือทำให้ข้าพเจ้าไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หรือการบริการจากมหาวิทยาลัยอีกต่อไป ข้าพเจ้ายอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนั้นได้

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยโดยตลอดแล้วและข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับมหาวิทยาลัยถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงท่านตกลงยินยอมให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมายหรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น แล้วแต่กรณี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุ๊กกี้โดยเปิด/ปิด คุ๊กกี้ในแต่ละประภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุ๊กกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากไม่ยินยอม ให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึก