การผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

แจ้งประชาสัมพันธ์!!! เรื่องการผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) การขอผ่อนผันทหาร ปี 2565
สำหรับนักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ.2544 ไม่ได้เรียน รด. หรือ เรียน รด.ยังไม่จบปี 3 และมีสถานะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก
เตรียมเอกสาร/หลักฐานการผ่อนผันฯ ดังนี้
1. สำเนาใบสำคัญ แบบ (สด.9)
2. สำเนาหมายเรียกรับราชการทหาร (สด.35)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
6. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา 1 ฉบับ (ขอรับที่ฝ่ายทะเบียน)
หมายเหตุ เตรียมหลักฐานข้อ 1-6 อย่างละ 2 ชุด และรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
สอบถามเพิ่มเติม
https://line.me/R/ti/g/49-GhacGyB

#ผ่อนผันทหาร #สำนักกิจการนักศึกษา #มหาวิทยาลัยเกริก

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)