สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาเข้าศึกษาดูงานที่ตันแลนด์ (TAN LAND) ดินแดนแห่งความสมดุล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

         สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ พานักศึกษาเข้าศึกษาดูงานที่ตันแลนด์ (TAN LAND) ดินแดนแห่งความสมดุล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากภาคธุรกิจในการดำเนินงานด้านต่างๆ
         เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 สาขา การจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก พร้อมด้วยอาจารย์อนุสรา มู่ฮัมหมัด รักษาการหัวหน้าสาขาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาจารย์ศศิวัฒน์ ตันติบุญยานนท์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และอาจารย์ณรงค์ศักดิ์ ลำเลิศ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ (ระบบการศึกษาทางไกล) คณะบริหารธุรกิจ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ตันแลนด์ (TAN LAND) ดินแดนแห่งความสมดุล (โรงงานอิชิตัน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสถานที่ดูงานแห่งนี้นอกจากจะเป็นโรงงานแล้วยังเป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ในรูปแบบแกลเลอรี่ ที่สร้างสรรค์ปลูกฝังแนวคิดให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างสมดุล โดยเดรมิตพื้นที่กว่า 2,000 ตร.ม. ให้เป็นเส้นทางบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของ อิชิตัน และกระตุ้นจิตสำนึกระหว่างวิธีดำเนินธุรกิจกับวิถีการใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติ โดยได้รับเกียรติจาก คุณโยษิตา กมลจิตอนันต์ Assistant Manager Content Creator กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งให้การบรรยายความรู้เกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
         และต่อด้วยการเยี่ยมชมโรงงานผลิต โดยมีคุณสลิต ตรีณาวงษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นวิทยาการบรรยายและให้ความรู้ตลอดการเข้าชมโรงงาน ซึ่งภายในแบ่งออกเป็น 3 โซนหลักดังนี้ โซนที่ 1. T OF LIFE เป็นโซนที่บอกเล่าเรื่องชาผ่านเกษตรกรชาวดอยอ่างขาง จ.เชียงราย จุดเริ่มต้นในการรับซื้อใบชามาผลิตเป็นเครื่องดื่มของ คุณตัน ภาสกรนที และยังเป็นที่มาของเครื่องดื่ม “ชาเขียว” ในประเทศไทย เกิดเป็นวิวัฒนาการเทคโนโลยีการผลิตชาพร้อมดื่ม จากถุงพลาสติกหลังครัวกลายเป็น “ระบบพาสเจอร์ไรส์” พัฒนาต่อมาเป็นระบบบรรจุร้อนเพื่อยืดอายุชา จนมาถึงกระแสเลือกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จากธรรมชาติอย่างแท้จริง ใน “ระบบบรรจุเย็นปลอดเชื้อ”
        โซนที่ 2. เรียนรู้แบบอิชิตัน เป็นการเรียนรู้เหตุการณ์หลังน้ำท่วมปี 2554 โดยใช้ชื่อว่า“บทเรียน” ให้เราอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล เริ่มจากปรับความคิดให้คนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาและดูแลเอาใจใส่กับสังคมอย่างยั่งยืนเรียนรู้ประโยชน์และคุณค่าของน้ำ รู้ เท่าทันบรรจุภัณฑ์และกระบวนการผลิต การซื้อและใช้อย่างฉลาด ตระหนักเรื่องการกำจัดขยะ”
        โซนที่ 3. TANLAND’S SECRET เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบนโลกของเราที่ซ่อน “ความลับ” มากมายและความลับนั้นก็คือ “ความรู้ล้ำค่า” โซนนี้จะเป็นโซนในการทำกิจกรรม เป็นการสร้างกิจกรรม SECRET เพื่อต่อยอดความรู้ล้ำค่าให้กลายเป็น สินทรัพย์มูลค่ามหาศาล โดยร่วมกันค้นหา 10 ความลับ ที่ซ่อนอยู่ในตันแลนด์ secret และปิดท้ายด้วยการทำกิจกรรม Ichitan experience & u (IXU) โดยเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการผสมเครื่องดื่มอิชิตัน กับวัตถุดิบอื่นๆ เพื่อให้ได้รสชาติที่แปลกใหม่น่าลิ้มลองในแบบฉบับขอตัวเอง
และในช่วงบ่ายของวันนี้ยังได้มีกิจกรรมเรียนรู้จากอดีตสู่อนาคต โดยสถานที่เรียนรู้ที่แรกได้เดินทางมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์กันที่ “มัสยิดกุฎีช่อฟ้า” ซึ่งมัสยิดแห่งนี้เกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เป็นยุคที่นานาอารยประเทศต่างนิยมหลั่งไหลมาติดต่อการค้าและเจริญสัมพันธไมตรี รวมทั้งมุสลิมจากอาหรับ เปอร์เซีย อินเดีย และมลายู จึงเกิดการตั้งรกรากบนแผ่นดินไทยทำให้ก่อเกิดมัสยิดแห่งนี้ขึ้นมา และก่อนกลับนักศึกษายังได้ช่วยกันทำความสะอาดมัสยิด ซึ่งเป็นศาสนถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามอีกด้วย จากนั้นเดินทางไปศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์กันต่อที่ “วัดใหญ่ชัยมงคล” ซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ต่อด้วยการเยี่ยมชม “ตลาดน้ำอโยธยา” ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ทั้งในด้านการแต่งกาย ด้านสถาปัตยกรรมที่งดงามทรงคุณค่า และยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี การละเล่น การแสดงพื้นบ้าน ของกินของใช้ยุคเก่า รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทยๆ ที่เรียบง่าย
         กิจกรรมตลอดทั้งวันนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความประทับใจระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ เพราะการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา เนื่องจากองค์ความรู้ต่าง ๆ นั้นมีอยู่ในสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้น การเรียนรู้นอกห้องเรียนจึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ในห้องเรียนอันกว้างใหญ่ผ่านประสบการณ์ตรงจากสภาพจริงในวิถีชีวิต ทำให้หลักสูตรและการเรียนการสอนมีความหมายต่อผู้เรียนมากขึ้น และทำให้ผู้เรียนมีความสุข เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีที่สุด

Share:

หนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัย


ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลโดยกำหนดให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้งเว้นแต่เป็นการดำเนินการที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประมวลผลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

โดยหนังสือฉบับนี้ มหาวิทยาลัยเกริก หรือ “มหาวิทยาลัย” ถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองหรือควบคุมของมหาวิทยาลัย มีความประสงค์ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหวสำหรับสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ หรือทำการตลาด หรือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำด้านการเรียน ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยหรือ “ข้าพเจ้า” ขอให้ความยินยอมกับมหาวิทยาลัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

(1) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหว เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(2) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากแหล่งที่มาตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(3) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เท่าที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด

(4) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานอื่นของมหาวิทยาลัยนำข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้เก็บรวบรวม ใช้ เพื่อนำไปดำเนินการจัดการศึกษาหรือกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(5) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภายนอก ตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(6) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ (ถ้ามี) มหาวิทยาลัยจะขอความยินยอมจากข้าพเจ้าอีกครั้งตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(7) ข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้ามีสิทธิตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ และมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบและมหาวิทยาลัยอาจขอทราบเหตุผลแห่งการนั้นได้ แต่การเพิกถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความยินยอมที่ข้าพเจ้าได้ให้ไปก่อนหน้านี้ ในกรณีที่การเพิกถอนความยินยอมกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ของข้าพเจ้า หรือทำให้ข้าพเจ้าไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หรือการบริการจากมหาวิทยาลัยอีกต่อไป ข้าพเจ้ายอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนั้นได้

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยโดยตลอดแล้วและข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับมหาวิทยาลัยถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงท่านตกลงยินยอมให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมายหรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น แล้วแต่กรณี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุ๊กกี้โดยเปิด/ปิด คุ๊กกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุ๊กกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากไม่ยินยอม ให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึก