พิธีเปิดป้ายศูนย์ปรัชญาขงจื่อหนีซาน มหาวิทยาลัยเกริก (ประเทศไทย) และการเสวนาทางวิชาการ ด้านการพัฒนาการศึกษาปรัชญาขงจื่อในระดับนานาชาติ

พิธีเปิดป้ายศูนย์ปรัชญาขงจื่อหนีซาน มหาวิทยาลัยเกริก (ประเทศไทย) และการเสวนาทางวิชาการ
ด้านการพัฒนาการศึกษาปรัชญาขงจื่อในระดับนานาชาติ

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ศาสตราจารย์.ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ ได้กล่าวแสดงความรู้สึกในการจัดตั้งศูนย์ปรัชญาขงจื่อหนีซาน (มหาวิทยาลัยเกริก) ประเทศไทย ซึ่งได้กล่าวถึงอิทธิพลของขงจื่อที่มีต่อวัฒนธรรมจีนและหวังว่าประเทศไทยและประเทศจีนจะสามารถกระชับความสัมพันธ์ด้านมิตรภาพให้เกิดความแน่นแฟ้นมากขึ้น

        รองผู้อำนวยการศูนย์ปรัชญาขงจื่อหนีซานประเทศจีน รองประธานกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิขงจื่อแห่งประเทศจีน คุณ Guo Chengyan ยังได้กล่าวถึงการแสดงความคาดหวังในการปฏิบัติงานของศูนย์ปรัชญาขงจื่อหนีซาน (มหาวิทยาลัยเกริก) ประเทศไทย และเชื่อมั่นว่าศูนย์ปรัชญาขงจื่อหนีซานฯ จะสามารถนำจุดเด่นที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในด้านการวิจัยด้านปรัชญาขงจื่อ การแลกเปลี่ยนนักวิชาการ การแลกเปลี่ยนด้านอารยธรรม และการร่วมมือทางการศึกษา การอบรมทักษะภาษาจีน และร่วมสร้างช่องทางในด้านอื่นๆ เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาร่วมกันและมุ่งมั่นที่จะสร้างสายสัมพันธ์ใหม่ของการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างด้านอารยธรรมจีนและไทย

        เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.ดนุช ตันเทิดทิตย์ ยังได้กล่าวถึงความสำคัญและแสดงความยินดีถึงการจัดตั้งศูนย์ปรัชญาขงจื่อหนี่ซา (มหาวิทยาลัยเกริก) ประเทศไทย ว่าเป็นศูนย์ที่ให้ความสำคัญด้านวิชาการ ด้านการศึกษาและด้านวัฒนธรรม ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนในอนาคตอย่างแน่นอน

        ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.อมร มีมะโน ยังได้กล่าวว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการจัดตั้งศูนย์ในต่างประเทศและหนึ่งในนั้นได้ถูกจัดตั้งขึ้นที่ประเทศไทย ซึ่งเป็นการแสดงถึงการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมระหว่างไทย – จีน และเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันของทั้งสองประเทศ และยังหวังว่ามหาวิทยาลัยเกริกจะใช้โอกาสนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ปรัชญาขงจื่อหนีซานไปในทิศทางที่ดี เพื่อให้ประเทศไทยและประเทศจีนการเกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ที่ดีต่อกัน

        เอกราชทูตไทยประจำประเทศจีน ท่าน อรรถยุทธ์ ศรีสมุทร ได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในการจัดตั้งศูนย์ปรัชญาขงจื่อหนีซาน(มหาวิทยาลัยเกริก) พร้อมทั้งกล่าวว่าการจัดตั้งศูนย์ในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมด้านการเผยแพร่ความรู้ปรัชญาขงจื่อ ส่งเสริมด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ช่วยเหลือให้ผู้คนเข้าใจถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนช่วยในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนให้เกิดความแน่นแฟ้นขึ้นไปอีก

        รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์ปรัชญาขงจื่อหนีซานมหาวิทยาลัยเกริก (ประเทศไทย) รองผู้อำนวยการคณะกรรมการมูลนิธิขงจื่อแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก อาจารย์ Qi Bin จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการสร้างศูนย์ปรัชญาขงจื่อ ให้มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็วเพื่อให้ศูนย์มีการพัฒนาในระยะยาวไปในทิศทางที่ดีและมั่นคง

        โดยภายในงานได้มีการฉายวิดีโอพิธีเปิดป้ายศูนย์สาขาในต่างประเทศ ซึ่งถูกจัดขึ้นที่ประเทศจีน นอกจากนี้ยังได้เชิญคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติในการร่วมทำพิธีตัดริบบิ้นเปิดป้ายศูนย์ปรัชญาขงจื่อหนีซาน (มหาวิทยาลัยเกริก) ประเทศไทย

        ในด้านการเสวนาทางวิชาการด้านการพัฒนาการศึกษาปรัชญาขงจื่อในระดับนานาชาติ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านนี้ส่วนใหญ่ได้กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ปรัชญาขงจื่อ เป็นหลักเกณฑ์ที่โลกควรปฏิบัติตาม ดั่งหัวข้อที่ใช้ในการเสวนาในครั้งนี้คือ การขยายวิสัยทัศน์ร่วมสมัย ในการพัฒนาและส่งเริมการเรียนรู้ด้านปรัชญาขงจื่อ และการแลกเปลี่ยนด้านอารยธรรมประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน เป็นต้น ร่วมถึงการับฟังข้อเสนอแนะต่างๆจากนักวิชาการในการเผยแพร่ปรัชญาขงจื่อในต่างประเทศ โดยการเสวนาทางวิชาการในครั้งนี้ได้มีคณบดีวิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน Dr. luo yong เป็นผู้ดำเนินการในการจัดงาน และยังได้กล่าวว่าวิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีนจะเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาและเผยแพร่ปรัชญาขงจื่อ และจะพยามอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปรัชญาขงจื่อหนีซาน (มหาวิทยาลัยเกริก) ประเทศไทย

Share:

หนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัย


ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลโดยกำหนดให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้งเว้นแต่เป็นการดำเนินการที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประมวลผลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

โดยหนังสือฉบับนี้ มหาวิทยาลัยเกริก หรือ “มหาวิทยาลัย” ถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองหรือควบคุมของมหาวิทยาลัย มีความประสงค์ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหวสำหรับสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ หรือทำการตลาด หรือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำด้านการเรียน ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยหรือ “ข้าพเจ้า” ขอให้ความยินยอมกับมหาวิทยาลัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

(1) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหว เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(2) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากแหล่งที่มาตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(3) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เท่าที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด

(4) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานอื่นของมหาวิทยาลัยนำข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้เก็บรวบรวม ใช้ เพื่อนำไปดำเนินการจัดการศึกษาหรือกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(5) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภายนอก ตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(6) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ (ถ้ามี) มหาวิทยาลัยจะขอความยินยอมจากข้าพเจ้าอีกครั้งตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(7) ข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้ามีสิทธิตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ และมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบและมหาวิทยาลัยอาจขอทราบเหตุผลแห่งการนั้นได้ แต่การเพิกถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความยินยอมที่ข้าพเจ้าได้ให้ไปก่อนหน้านี้ ในกรณีที่การเพิกถอนความยินยอมกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ของข้าพเจ้า หรือทำให้ข้าพเจ้าไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หรือการบริการจากมหาวิทยาลัยอีกต่อไป ข้าพเจ้ายอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนั้นได้

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยโดยตลอดแล้วและข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับมหาวิทยาลัยถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงท่านตกลงยินยอมให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมายหรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น แล้วแต่กรณี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุ๊กกี้โดยเปิด/ปิด คุ๊กกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุ๊กกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากไม่ยินยอม ให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึก