วันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกริก 69 ปี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ครบรอบ 69 ปี วันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกริก

69 ปีที่ได้ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมไทย มหาวิทยาลัยเกริก ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานด้านวิชาการให้ก้าวไกลอยู่เสมอ และยังคงยึดมั่นปณิธาน ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ ที่ว่า “ความรู้ ทำให้องอาจ”

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)