ประชุม/สัมมนา/อบรม

ประชุม/สัมมนา/อบรม

บรรยายพิเศษ เรื่อง ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกยุคใหม่

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ศ​าสตราจารย์​ดร.นายแพทย์​ กระ …

บรรยายพิเศษ เรื่อง ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกยุคใหม่ Read More »

เปิดศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเกริก สร้างโอกาสให้นักศึกษาชายแดนใต้

ยะลา : เปิดศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเกริก สร้างโอกาสให้ …

เปิดศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเกริก สร้างโอกาสให้นักศึกษาชายแดนใต้ Read More »

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยเกริกได้จัดพิธีลง …

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) Read More »

โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย และคลินิกให้คำปรึกษากฎหมายแก่ชุมชน(ครั้งที่13)

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ …

โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย และคลินิกให้คำปรึกษากฎหมายแก่ชุมชน(ครั้งที่13) Read More »

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ …

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ 2564 Read More »

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยเกริกได้จัดพิธีลง …

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) Read More »

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกริก

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกริก เรียนรู้ …

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกริก Read More »

การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นโครงการย่อย

ศูนย์วิจัยและพัฒนา ในนามศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่ …

การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นโครงการย่อย Read More »

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา หลักสูตรบริหารธุรก …

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Read More »

การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติจีนทั้ง 4 สถาบัน

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยเกริกโดย ศาสตราจา …

การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติจีนทั้ง 4 สถาบัน Read More »