71 ปี วันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกริก

71 ปี วันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกริก

        เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 71 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกริก ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยเกริก ถือกำเนิดจาก “โรงเรียนภาษาและวิชาชีพ” โดย ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ ผู้ซึ่งเป็นนักการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ จุดมุ่งหมายในการตั้งมหาวิทยาลัยในระยะแรกนั้น เพื่อดำเนินการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษแต่เพียงอย่างเดียว เนื่องจาก ดร.เกริก มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ ทั้งในด้านการเรียนการสอนและ ประสบการณ์จากการทำงานนับได้ว่าท่านเป็นคนไทยคนแรกที่นำการสอนภาษาอังกฤษสมัยใหม่ ซึ่งมุ่งให้นักศึกษาได้มี ความรู้ในหลักภาษาและสามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
        จากจุดเริ่มต้น “โรงเรียนภาษาและวิชาชีพ” มาเป็น “โรงเรียนเกริกวิทยาลัย” และพัฒนาเป็น “สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก)” และ “มหาวิทยาลัยเกริก” จวบจนปัจจุบันครบรอบ 71 ปี ที่มีการพัฒนาทางด้านการศึกษาให้ก้าวหน้า ทันสมัย และมีความเป็นนานาชาติมากยิ่งขึ้น โดยมี ศ.ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์ เป็นอธิการบดี ซึ่งมีแนวคิดในการบริหารให้มหาวิทยาลัยเกริก มีการพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้าและทันสมัย และยกระดับมหาวิทยาลัยเกริกให้เป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล
        จากโรงเรียนที่เปิดสอนทางด้านภาษาอังกฤษ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกริก ได้พัฒนาการศึกษาให้เป็นนานาชาติมากยิ่งขึ้น ได้มีการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน เปิดสอนหลักสูตรภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) และวัฒนธรรมจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติได้เข้ามาศึกษากับคณาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นอาจารย์เจ้าของภาษา กับการเรียนการสอนที่มีความเป็นสากล และปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีทั้งการเรียนแบบ On Site และ Online

        มหาวิทยาลัยเกริก เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับที่ 149 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย ประจำปี 2566 ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน 150 อันดับแรกของเอเชียจากการจัดอันดับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชียกว่า 985 แห่ง ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำ 33 แห่งจาก 39 แห่งของจีนด้วย มหาวิทยาลัยเกริก ยังเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับ 5 ในประเทศไทย และได้รับรางวัล QS 5-star University Excellence และรางวัล Times Higher Education Asia Award สองปีซ้อนในปี 2564 และ 2565
        ยิ่งไปกว่านั้นในปี 2566 นี้ มหาวิทยาลัยเกริก ติดอันดับ 1 ของประเทศไทย อันดับ 7 ของเอเชีย และอันดับที่ 35 ของโลก ในสาขาวิชา “ศิลปะและการออกแบบ” จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings by Subject 2023 ความสำเร็จที่ได้มาในครั้งนี้ เกิดจากความพยายามอย่างไม่ลดละของคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกริกในการทุ่มเทเพื่อพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเกริกก้าวไปอยู่ในอันดับโลกได้สำเร็จ
        ตลอด 71 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกริก ยังคงยึดมั่นและสืบสานเจตนารมณ์ของ ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกริก ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ดังปรัชญาที่ว่า “ความรู้ทำให้องอาจ” และมหาวิทยาลัยพร้อมเดินหน้าพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ทันสมัย ยกระดับมหาวิทยาลัยเกริกให้อยู่ในระดับสากลต่อไป

Share:

หนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัย


ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลโดยกำหนดให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้งเว้นแต่เป็นการดำเนินการที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประมวลผลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

โดยหนังสือฉบับนี้ มหาวิทยาลัยเกริก หรือ “มหาวิทยาลัย” ถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองหรือควบคุมของมหาวิทยาลัย มีความประสงค์ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหวสำหรับสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ หรือทำการตลาด หรือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำด้านการเรียน ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยหรือ “ข้าพเจ้า” ขอให้ความยินยอมกับมหาวิทยาลัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

(1) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหว เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(2) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากแหล่งที่มาตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(3) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เท่าที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด

(4) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานอื่นของมหาวิทยาลัยนำข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้เก็บรวบรวม ใช้ เพื่อนำไปดำเนินการจัดการศึกษาหรือกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(5) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภายนอก ตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(6) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ (ถ้ามี) มหาวิทยาลัยจะขอความยินยอมจากข้าพเจ้าอีกครั้งตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(7) ข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้ามีสิทธิตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ และมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบและมหาวิทยาลัยอาจขอทราบเหตุผลแห่งการนั้นได้ แต่การเพิกถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความยินยอมที่ข้าพเจ้าได้ให้ไปก่อนหน้านี้ ในกรณีที่การเพิกถอนความยินยอมกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ของข้าพเจ้า หรือทำให้ข้าพเจ้าไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หรือการบริการจากมหาวิทยาลัยอีกต่อไป ข้าพเจ้ายอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนั้นได้

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยโดยตลอดแล้วและข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับมหาวิทยาลัยถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงท่านตกลงยินยอมให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมายหรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น แล้วแต่กรณี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุ๊กกี้โดยเปิด/ปิด คุ๊กกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุ๊กกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากไม่ยินยอม ให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึก