ประชุมการตลาดจีนออนไลน์ประจำปี 2563

อาจารย์ Wang Changming ประธานกรรมการ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกริก ได้เชิญอาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการตลาดจีนออนไลน์ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.00 น. ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก ซึ่งจะมีบุคลากรทีมงานการตลาดในประเทศจีนและมหาวิทยาลัยความร่วมมือต่างๆในประเทศจีนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดย ศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี และ อาจารย์Wang Changming มาบรรยายในหัวข้อ “เรื่องแนวโน้มการพัฒนามหาวิทยาลัยไทย – จีน”

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity #DEK64

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)