กล่าวเปิดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที 26 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ประธานมูลนิธิเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในประเทศ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก กล่าวเปิดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย ในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย กับสถาบันการศึกษา ๑๔ แห่ง ณ ห้องประชุมชั้น 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 11.00-17.00

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)