หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

สำนักงานบริหารการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกริก ได้ต้อนรับ คุณอรุณี กิ่งแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบริหารเครือข่าย อุดมศึกษา บริษัท ซีพี ออล์ และคณะ เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการแนะแนวการรับสมัครนักศึกษา และการประสานงานเกี่ยวกับหลักสูตร ให้กับการตลาดทั้งการเรียนภาคปกติและการเรียนทางไกล เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ณ อาคาร มังคละพฤกษ์ ห้องประชุม 1208

#มหาวิทยาลัย #KrirkUniversity #การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ #CPALL

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)