ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประชุมพร้อมกันในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก

Share:

Share on facebook
Share on twitter