หลักสูตรออนไลน์

หลักสูตรนานาชาติ

คณะ /สาขาวิชา (หลักสูตรออนไลน์) กองทุนกู้ยืม ผู้จบม.6 / ปวช./กศน. หลักสูตรภาคการศึกษา
ปกติ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) กรอ./กยศ. - - - -
      หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (หลักสูตรภาษาจีน) กรอ./กยศ. - - - -
      หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรภาษาจีน) กรอ./กยศ. - - - -
หลักสูตรระดับปริญญาโท
      หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
      หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
      หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
      หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีวิทยา (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
      หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
      หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
      หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
      หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
      หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีวิทยา (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
      หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
      หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -