มหาวิทยาลัยเกริก ได้จัดอบรมโครงการบรรยายพิเศษ “การพัฒนาผู้นำยุคใหม่ในสถานการณ์ที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลง”

มหาวิทยาลัยเกริก ได้จัดอบรมโครงการบรรยายพิเศษ “การพัฒนาผู้นำยุคใหม่ในสถานการณ์ที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลง”

โครงการบรรยายพิเศษ การพัฒนาผู้นำยุคใหม่ในสถานการณ์ที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลง
        มหาวิทยาลัยเกริกได้จัดอบรมการพัฒนาผู้นำยุคใหม่ในสถานการณ์ที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลง โดยมีศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมาหวิทยาลัยเกริก และ Prof. Hiromana Tanaka Ed.D school of Humanities Mei Sei University ได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
        🔴 Prof.Hiromasa Tanaka ได้กล่าวถึงการพัฒนาผู้นำยุคใหม่ในสถานการณ์โลกที่กำลังจะเปลี่ยนไปโดยโดยให้ความสำคัญกับการนำ Asian Leadership มาบรรยายเรื่องการปรับตัวในสถานการณ์ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลง และได้เน้นถึงการพัฒนาภาวะผู้นำที่จะสามารถมาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยมีการนำภาวะผู้นำเข้ามามีบทบาทในการจัดสรรทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในองค์กร นอกจากนี้ Prof.Hiromana Tanaka ยังกล่าวอีกว่า “นอกเหนือจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วนั้น การให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมขององค์กรก็มีผลต่อการพัฒนาภาวะผู้นำ ดังนั้น ผู้บริหารที่เป็นผู้นำองค์กรนั้น ๆ จึงต้องให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมหลากหลายหรือเรียกว่าเป็นผู้นำด้านวัฒนธรรมเพื่อที่ให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือเรียกว่า Team work นั้นเอง นอกจากนี้การบรรยายได้กล่าวถึงการจัดการขององค์กรในเรื่องผู้นำยุคใหม่ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลากหลายทางอายุ และรูปแบบการทำงานของพนักงานแต่ละ Generation และต้องมีวิธีการปรับตัวให้ทันกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปนั้นเอง
        🔴 ศาตราจารย์ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก กล่าวถึงภาวะผู้นำยุคใหม่ในสถานศึกษา จากสภาวะในอดีตจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปหลังจาก สถานการณ์โควิด 19 ภาวะผู้นำเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญในองค์กรทุกสายอาชีพ ปัจจุบันทุกคนสามารถศึกษาหาความรู้ได้จากนอกห้องเรียน และยังกล่าวอีกว่า สถานศึกษาไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน วิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัย ยังเป็นสถานที่จะสร้างคนให้เป็นคนเก่ง คนดี และ มีภาวะผู้นำ นอกจากนี้ยังต้องนำองค์ประกอบ 5I มาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา 1. Internalization ความหลากหลายของเชื้อชาติและวัฒนธรรม 2. Intergated บูรณาการ หรือ ผสมผสาน ซึ่งคือรวมสิ่งต่าง ๆ หรือหน่วยงานต่างเข้าด้วยกัน ผสมผสานอย่างกลมกลืนจนเข้ากันได้ หรือทำงานเหมือนเป็นหนึ่งเดียว 3. Innovation สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนานวัตกรรมจึงทำได้หลายรูปแบบ 4. Intergrtiy ความยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต 5. Information Technology การผสมผสานในเรื่องของเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ สิ่งที่มีความสำคัญที่สุดและเป็นกุญแจสำคัญในการมีภาวะผู้นำคือ ความรัก การมีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ต่อพนักงานในองค์กร และสุดท้ายได้สรุปได้ว่า ผู้นำยุคใหม่แบบ MBWA (Managment by Walking Around ) and KISS (Keep it Simple and Stupid ) หรือเรียกว่าแบบเข้าใจได้ง่าย ๆ ว่า การบริการแบบเดินไปเดินมาเพื่อให้กำลังใจบุคลากรเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานในองค์กรนั้นเอง ดังนั้นสิ่งที่สำคัญในสถานศึกษาที่เข้ามามีบทบาทและการมีภาวะผู้นำนั้นต้องเป็นสถานศึกษาที่ดีและมีประสิทธิภาพในการสอนให้เป็นคนดีเก่งมีความสามารถและมีภาวะผู้นำนั้นเอง

Share:

หนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัย


ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลโดยกำหนดให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้งเว้นแต่เป็นการดำเนินการที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประมวลผลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

โดยหนังสือฉบับนี้ มหาวิทยาลัยเกริก หรือ “มหาวิทยาลัย” ถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองหรือควบคุมของมหาวิทยาลัย มีความประสงค์ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหวสำหรับสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ หรือทำการตลาด หรือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำด้านการเรียน ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยหรือ “ข้าพเจ้า” ขอให้ความยินยอมกับมหาวิทยาลัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

(1) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหว เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(2) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากแหล่งที่มาตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(3) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เท่าที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด

(4) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานอื่นของมหาวิทยาลัยนำข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้เก็บรวบรวม ใช้ เพื่อนำไปดำเนินการจัดการศึกษาหรือกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(5) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภายนอก ตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(6) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ (ถ้ามี) มหาวิทยาลัยจะขอความยินยอมจากข้าพเจ้าอีกครั้งตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(7) ข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้ามีสิทธิตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ และมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบและมหาวิทยาลัยอาจขอทราบเหตุผลแห่งการนั้นได้ แต่การเพิกถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความยินยอมที่ข้าพเจ้าได้ให้ไปก่อนหน้านี้ ในกรณีที่การเพิกถอนความยินยอมกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ของข้าพเจ้า หรือทำให้ข้าพเจ้าไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หรือการบริการจากมหาวิทยาลัยอีกต่อไป ข้าพเจ้ายอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนั้นได้

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยโดยตลอดแล้วและข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับมหาวิทยาลัยถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงท่านตกลงยินยอมให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมายหรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น แล้วแต่กรณี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุ๊กกี้โดยเปิด/ปิด คุ๊กกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุ๊กกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากไม่ยินยอม ให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึก