ค่าเทอม

ประกาศพระราชบัญญัติการให้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการให้กรอบวงเงินและโครงสร้างหลักสูตร
สำหรับผู้จบ ม.6/ปวช./ปวส./กศน.

คณะ /สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ผู้จบม.6 / ปวช./กศน. ผู้จบปวส.
ปกติ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์ ปกติ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์
คณะบริหารธุรกิจ
      สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ กรอ./กยศ. - -
      สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กรอ./กยศ. - -
      สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน กรอ./กยศ. - -
      สาขาวิชาการตลาด กรอ./กยศ. - -
      สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ กรอ./กยศ. - - - -
      หลักสูตรบัญชีบัณฑิต กรอ./กยศ.
      สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรอ./กยศ. - - -
คณะศิลปศาสตร์
      สาขาวิชาภาษาอังกฤษ กรอ./กยศ. - - - -
      สาขาวิชาการจัดการ กรอ./กยศ.
      สาขาวิชานิเทศศาสตร์ กรอ./กยศ. - -
      หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต กรอ./กยศ. - -
      สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ กรอ./กยศ. - -
คณะนิติศาสตร์
      หลักสูตรนิติศาสาตรบัณฑิต กรอ./กยศ. - -
วิทยาลัยนานาชาติ
      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) กรอ./กยศ. - - - - -
      หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (หลักสูตรภาษาจีน) กรอ./กยศ. - - - - -
      หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรภาษาจีน) กรอ./กยศ. - - - - -
คณะ /สาขาวิชา (วิทยาลัยนานาชาติ) กองทุนกู้ยืม ผู้จบม.6 / ปวช./กศน. หลักสูตรภาคการศึกษา
ปกติ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) กรอ./กยศ. - - - -
      หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (หลักสูตรภาษาจีน) กรอ./กยศ. - - - -
      หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรภาษาจีน) กรอ./กยศ. - - - -
หลักสูตรระดับปริญญาโท
      หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
      หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
      หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
      หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีวิทยา (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
      หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
      หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
      หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
      หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
      หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีวิทยา (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
      หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
      หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
คณะ /สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม กรอบวงเงิน
ที่สามารถให้ได้
เทอม 1 เทอม 2 ฤดูร้อน ตลอดหลักสูตร
4ปี
กยศ. กรอ.
คณะบริหารธุรกิจ
      สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ - 60,000 30,000 30,000 - 240,000
      สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ - 50,000 25,000 25,000 - 200,000
      สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 60,000 30,000 30,000 - 240,000
      สาขาวิชาการตลาด - 50,000 25,000 25,000 - 200,000
      สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ - 50,000 25,000 25,000 - 200,000
      หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 60,000 30,000 30,000 - 240,000
      สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
      สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 50,000 25,000 25,000 - 200,000
      สาขาวิชาการจัดการ - 50,000 25,000 25,000 - 200,000
      สาขาวิชานิเทศศาสตร์ - 50,000 25,000 25,000 - 200,000
      หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต - 90,000 30,000 30,000 - 240,000
      สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ - 60,000 30,000 30,000 - 240,000
คณะนิติศาสตร์
      หลักสูตรนิติศาสาตรบัณฑิต - 60,000 30,000 30,000 - 240,000
วิทยาลัยนานาชาติ
      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) - 60,000 30,000 30,000 - 240,000
คณะ /สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม หลักสูตรภาคการศึกษา
เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์
คณะบริหารธุรกิจ
      หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - -
คณะศิลปศาสตร์
      หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา - -
      หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต - -
      หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ - -
      หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต - -
      หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร - -
คณะนิติศาสตร์
      หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต - -
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
      หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง - -
วิทยาลัยนานาชาติ
      หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) - -
      หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน(หลักสูตรภาษาจีน) - -
      หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) - -
      หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีวิทยา (หลักสูตรภาษาจีน) - -
      หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ (หลักสูตรภาษาจีน) - -
      หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) - -
      หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพองค์รวมข้อมูลขนาดใหญ่ทางการแพทย์ - -
      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม - -
คณะ /สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม หลักสูตรภาคการศึกษา
เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์
คณะบริหารธุรกิจ
      หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต - -
คณะศิลปศาสตร์
      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน - -
      หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ - -
      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร - -
      หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา - -
      หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต - -
คณะนิติศาสตร์
      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายกับการบริหาร - -
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง - -
วิทยาลัยนานาชาติ
      หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) - -
      หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) - -
      หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีวิทยา (หลักสูตรภาษาจีน) - -
      หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ (หลักสูตรภาษาจีน - -
      หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) - -
      หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพองค์รวมข้อมูลขนาดใหญ่ทางการแพทย์ - -
      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม - -

หนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัย


ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลโดยกำหนดให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้งเว้นแต่เป็นการดำเนินการที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประมวลผลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

โดยหนังสือฉบับนี้ มหาวิทยาลัยเกริก หรือ “มหาวิทยาลัย” ถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองหรือควบคุมของมหาวิทยาลัย มีความประสงค์ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหวสำหรับสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ หรือทำการตลาด หรือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำด้านการเรียน ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยหรือ “ข้าพเจ้า” ขอให้ความยินยอมกับมหาวิทยาลัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

(1) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหว เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(2) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากแหล่งที่มาตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(3) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เท่าที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด

(4) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานอื่นของมหาวิทยาลัยนำข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้เก็บรวบรวม ใช้ เพื่อนำไปดำเนินการจัดการศึกษาหรือกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(5) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภายนอก ตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(6) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ (ถ้ามี) มหาวิทยาลัยจะขอความยินยอมจากข้าพเจ้าอีกครั้งตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(7) ข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้ามีสิทธิตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ และมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบและมหาวิทยาลัยอาจขอทราบเหตุผลแห่งการนั้นได้ แต่การเพิกถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความยินยอมที่ข้าพเจ้าได้ให้ไปก่อนหน้านี้ ในกรณีที่การเพิกถอนความยินยอมกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ของข้าพเจ้า หรือทำให้ข้าพเจ้าไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หรือการบริการจากมหาวิทยาลัยอีกต่อไป ข้าพเจ้ายอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนั้นได้

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยโดยตลอดแล้วและข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับมหาวิทยาลัยถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงท่านตกลงยินยอมให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมายหรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น แล้วแต่กรณี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุ๊กกี้โดยเปิด/ปิด คุ๊กกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุ๊กกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากไม่ยินยอม ให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึก