ค่าเทอม

ประกาศพระราชบัญญัติการให้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการให้กรอบวงเงินและโครงสร้างหลักสูตร
สำหรับผู้จบ ม.6/ปวช./ปวส./กศน.

คณะ /สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ผู้จบม.6 / ปวช./กศน. ผู้จบปวส.
ปกติ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์ ปกติ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์
คณะบริหารธุรกิจ
      สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ กรอ./กยศ. - -
      สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กรอ./กยศ. - -
      สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน กรอ./กยศ. - -
      สาขาวิชาการตลาด กรอ./กยศ. - -
      สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ กรอ./กยศ. - - - -
      หลักสูตรบัญชีบัณฑิต กรอ./กยศ.
      สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรอ./กยศ. - - -
คณะศิลปศาสตร์
      สาขาวิชาภาษาอังกฤษ กรอ./กยศ. - - - -
      สาขาวิชาการจัดการ กรอ./กยศ.
      สาขาวิชานิเทศศาสตร์ กรอ./กยศ. - -
      หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต กรอ./กยศ. - -
      สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ กรอ./กยศ. - -
คณะนิติศาสตร์
      หลักสูตรนิติศาสาตรบัณฑิต กรอ./กยศ. - -
วิทยาลัยนานาชาติ
      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) กรอ./กยศ. - - - - -
      หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (หลักสูตรภาษาจีน) กรอ./กยศ. - - - - -
      หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรภาษาจีน) กรอ./กยศ. - - - - -
คณะ /สาขาวิชา (วิทยาลัยนานาชาติ) กองทุนกู้ยืม ผู้จบม.6 / ปวช./กศน. หลักสูตรภาคการศึกษา
ปกติ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) กรอ./กยศ. - - - -
      หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (หลักสูตรภาษาจีน) กรอ./กยศ. - - - -
      หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรภาษาจีน) กรอ./กยศ. - - - -
หลักสูตรระดับปริญญาโท
      หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
      หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
      หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
      หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีวิทยา (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
      หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
      หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
      หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
      หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
      หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีวิทยา (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
      หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
      หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) - - - - -
คณะ /สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม กรอบวงเงิน
ที่สามารถให้ได้
เทอม 1 เทอม 2 ฤดูร้อน ตลอดหลักสูตร
4ปี
กยศ. กรอ.
คณะบริหารธุรกิจ
      สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ - 60,000 30,000 30,000 - 240,000
      สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ - 50,000 25,000 25,000 - 200,000
      สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 60,000 30,000 30,000 - 240,000
      สาขาวิชาการตลาด - 50,000 25,000 25,000 - 200,000
      สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ - 50,000 25,000 25,000 - 200,000
      หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 60,000 30,000 30,000 - 240,000
      สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
      สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 50,000 25,000 25,000 - 200,000
      สาขาวิชาการจัดการ - 50,000 25,000 25,000 - 200,000
      สาขาวิชานิเทศศาสตร์ - 50,000 25,000 25,000 - 200,000
      หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต - 90,000 30,000 30,000 - 240,000
      สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ - 60,000 30,000 30,000 - 240,000
คณะนิติศาสตร์
      หลักสูตรนิติศาสาตรบัณฑิต - 60,000 30,000 30,000 - 240,000
วิทยาลัยนานาชาติ
      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) - 60,000 30,000 30,000 - 240,000
คณะ /สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม หลักสูตรภาคการศึกษา
เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์
คณะบริหารธุรกิจ
      หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - -
คณะศิลปศาสตร์
      หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา - -
      หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต - -
      หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ - -
      หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต - -
      หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร - -
คณะนิติศาสตร์
      หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต - -
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
      หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง - -
วิทยาลัยนานาชาติ
      หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) - -
      หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน(หลักสูตรภาษาจีน) - -
      หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) - -
      หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีวิทยา (หลักสูตรภาษาจีน) - -
      หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ (หลักสูตรภาษาจีน) - -
      หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) - -
      หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพองค์รวมข้อมูลขนาดใหญ่ทางการแพทย์ - -
      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม - -
คณะ /สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม หลักสูตรภาคการศึกษา
เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์
คณะบริหารธุรกิจ
      หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต - -
คณะศิลปศาสตร์
      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน - -
      หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ - -
      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร - -
      หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา - -
      หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต - -
คณะนิติศาสตร์
      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายกับการบริหาร - -
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง - -
วิทยาลัยนานาชาติ
      หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) - -
      หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) - -
      หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีวิทยา (หลักสูตรภาษาจีน) - -
      หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ (หลักสูตรภาษาจีน - -
      หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) - -
      หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพองค์รวมข้อมูลขนาดใหญ่ทางการแพทย์ - -
      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม - -