กำหนดการการถ่ายภาพหมู่วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกริก

📍กำหนดการการถ่ายภาพหมู่วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกริก
07.00 น. กำหนดการถ่ายภาพ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต แยกตามคณะวิชาต่างๆ ฝ่ายพิธีการ ตัวแทนร้านถ่ายรูป ฝ่ายสถานที่เตรียมจัดสถานที่ ถ่ายภาพหมู่ คณาจารย์ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
07.30 น. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ลงทะเบียนแจ้งการเข้ารับปริญญาบัตร ณ ชั้น1 ศูนย์ประชุมนานาชาติ อาคาร ดร.เกริก
08.30-11.00 น. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกาศเรียก บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ถ่ายภาพหมู่ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าอาคาร ดร.เกริก เรียงตามลำดับคณะวิชา ณ จุดถ่ายภาพ
⭕️**หมายเหตุ
✅การแต่งกายวันพิธีซ้อมรับปริญญาบัตรให้แต่งเสมือนวันพิธีจริงทุกประการ (ศึกษารายละเอียดของระเบียบการแต่งกาย ในคู่มือฉบับนี้)
❌ ผู้ไม่มาลงทะเบียนและไม่มาซ้อมรับปริญญาบัตรตามวันและเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เข้า รับปริญญาบัตร
✅การถ่ายภาพหมู่ โปรดตรงเวลา เนื่องจากเป็นการถ่ายภาพหมู่รวมทุกสาขาวิชาในคณะโดยแยกเป็น ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตามลำดับ (โปรดดูรายละเอียดในหน้าถัดไป
✅การถ่ายภาพหมู่บัณฑิต แม้จะเรียงตามสาขาวิชาและระดับปริญญา แต่ขอให้บัณฑิตทุกท่าน โปรดรอเรียก การถ่ายภาพ ณ บริเวณจุดถ่ายภาพในเวลา 08.30 น.
 

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)