พิธีลงนามความร่วมมือวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเกริกกับ ผู้ช่วยศาตราจารย์ดร.ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์

พิธีลงนามความร่วมมือวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเกริกกับ ผู้ช่วยศาตราจารย์ดร.ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยเกริกนำโดยศาตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก MR.LI SHAOYUN ผู้ช่วยอธิการบดี และDR.MING HSUN HSIE คณบดีคณะศิลปศาตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามทางวิชาการในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา การจัดการองค์การยุคใหม่กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์ ประธานกรรมการหลักสูตรพร้อมด้วย รักษาการผอ.ป.โท.และ รักษาการผอ.ป.เอก พร้อมด้วยคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร การจัดการองค์การยุคใหม่ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยเกริก
 

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)