การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2564

เรื่อง “ทิศทางการพัฒนางานวิจัยด้านสังคมและนวัตกรรมไทยจีนสู่ความยั่งยืน”

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก

การลงทะเบียน

ผู้เขียนชำระค่าธรรมเนียม *ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

1) ชำระค่าธรรมเนียมโดยจ่ายผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่บัญชี 060-1-065018 และกรุณาระบุ ตามประเภท ดังนี้

ประเภทนศ. ม.เกริกบุคคลมหาวิทยาลัยเครือข่ายบุคคลทั่วไป
1) บทความ (ไม่เกิน 15 หน้า A4)1,000 บาท1,500 บาท2,000 บาท
2) โปสเตอร์ (ขนาด .90 x 1.4 m.)1,700 บาท2,200 บาท2,700 บาท

2) หลังจากชำระค่าธรรมเนียมแล้วกรุณาส่งเอกสารทั้ง 2 รายการดังนี้ 

        (1) ใบโอนเงิน (ไฟล์ .pdf และ .jpg)
        (2) บทความ  (ไฟล์ .docx และ .pdf)

* หมายเหตุ :

  1. ผู้เขียนไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมได้ในทุกกรณี (กรุณาศึกษารายละเอียดก่อนส่งบทความ)
  2. ผู้เขียนสังกัดมหาวิทยาลัยเกริกทั้งอาจารย์และนักศึกษากรุณาติดต่อและส่งบทความที่สังกัดของท่านหรืออาจารย์ที่ปรึกษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

  • ศูนย์วิจัยและพัฒนา e-mail : submission@email.krirk.ac.th
  • เบอร์โทรศัพท์ 02-9705820/02-5523500-9 #402

แบบฟอร์มการส่งบทความ

©2021 www.KRIRK.AC.TH. ALL RIGHTS RESERVED.