สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

หลักสูตร 4 ปี สำหรับผู้ที่จบวุฒิ ม.6 / กศน. หรือเทียบเท่า

  • ภาคปกติ
  • ภาคพิเศษ เรียนอาทิตย์ วันเดียว (เหมาะสำหรับคนทำงาน)

หลักสูตร 2 ปี สำหรับผู้ที่จบวุฒิ ปวส. 

  • ภาคปกติ
  • ภาคพิเศษ เรียนอาทิตย์ วันเดียว (เหมาะสำหรับคนทำงาน)