“การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม”

การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 เรื่อง “การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 โดยได้รับเกียรติจากท่านดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ และท่านยังได้ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การสร้างความสมดุลวิถีชีวิตใหม่กับสภาวะเศรษฐกิจสังคมไทย” และได้รับเกียรติจากท่าน ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม”

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)