ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมีกำหนดการเลื่อนสอบในวันที่ 9 มกราคม 2564

ประกาศจากศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) มหาวิทยาลัยเกริก

เรื่อง การขอคืนเงินค่าสมัครสอบ

เนื่องจากในช่วงเวลานี้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรค Covid-19 ยังไม่ได้รับการควบคุมอย่างมี ประสิทธิภาพและเพื่อความปลอดภัย ทางศูนย์สอบฯ จึงขอเลื่อนการสอบออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อให้ เป็นไปตามตามประกาศของรัฐบาลว่าด้วยมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 9 ผู้เข้าสอบสามารถติดตามข่าวสารการสอบได้ในเว็บเพจของมหาวิทยาลัยและการ สอบในวันที่ 9 มกราคม 2564 นี้ ผู้เข้าสอบขอคืนเงินค่าสมัครได้ โดยการขอคืนเงินมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
กรอกรายละเอียดผ่านลิงก์ด้านล่าง พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่ระบุด้านล่างให้ครบถ้วน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqaSby4v_pvdyCTP_LQXRUp1CpDTYzHrOaBvE1pdUBrIlxZw/viewform

เอกสารประกอบ

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เข้าสอบ
  2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้สมัครสอบ (ชื่อบัญชีและธนาคาร)
  3. สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสอบ

เมื่อผู้จัดสอบตรวบสอบข้อมูลและเอกสารประกอบของท่านว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการโอน เงินเข้าบัญชีตามที่ท่านแจ้งไว้ ไม่เกินภายในวันที่ 31 มกราคม 2564
อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สมัครสอบไม่ยื่นความจำนงขอรับเงินค่าสมัครคืนภายในวันที่กำหนดไว้ข้างต้น จะถือ ว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิ์การขอรับเงินคืนและไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ในภายหลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) มหาวิทยาลัยเกริก

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)