ค้นหา :
Thai   |   English
  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกริก ศูนย์บางพลี .::. กำหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าแต่ละคณะวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 .::. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2554
ลิงค์ด่วน  
ข่าวประชาสัมพันธ์ วิชาการ รับสมัครนักศึกษา ข่าวกองทุนฯ
กำหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าแต่ละคณะวิชา ระดับปริญญาตรี
ประจำภาคต้น    ปีการศึกษา  2555
(8 มี.ค. 2555)
  
 RSS Feed   อ่านทั้งหมด   
ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “เกาะกระแสอาเซียน เรียนรู้วัฒนธรรม”
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2555 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 2102 ชั้น 1 อาคาร ดร. เกริก มหาวิทยาลัยเกริก บางเขน กรุงเทพมหานคร
(27 ก.พ. 2555)
  
ขอเชิญศิษย์เก่า MBA. และผู้สนใจเข้าร่วมฟัง "การนำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์" ของนักศึกษา  
(24 ก.พ. 2555)
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ เตรียมกาย เตรียมจิต พิชิตงานก่อนใคร ” วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 13.00 - 16.00 น. 
(21 ก.พ. 2555)
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง เปิดประตูสู่ ความมั่งคั่งด้วยการลงทุนและบริหารเงินอย่างง่าย  
(14 ก.พ. 2555)
ขอเชิญคณะกรรมการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย บุคลากรมหาวิทยาลัยเกริกสายเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง “...เทคนิคการทำงานเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ…”  
(24 ม.ค. 2555)
ขอเรียนเชิญ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยระบบอีเลิร์นนิ่ง  
(16 ม.ค. 2555)
คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก 
(23 ธ.ค. 2554)
กำหนดการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี พ.ศ. 2554 
(27 ก.ย. 2554)
 RSS Feed   อ่านทั้งหมด   
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาคพิเศษสำหรับผู้บริหาร และผู้มีประสบการณ์ทำงาน (เรียนเสาร์-วันอาทิตย์ และเรียนเฉพาะวันอาทิตย์)
 รุ่นที่ 36 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
(24 ก.พ. 2555)
  
โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
(17 ก.พ. 2555)
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการหลักสูตรนิเทศศาสตร (ภาคสมทบ) ปริญญาตรี – ปริญญาโท  
(13 ก.พ. 2555)
โครงการภาคสมทบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต สาขาวิชาการบัญชี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
(31 ม.ค. 2555)
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกริก ศูนย์บางพลี 
(23 ม.ค. 2555)
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2554 
(6 ม.ค. 2555)
"โครงการบัญชี(ภาคสมทบ) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เรียนเสาร์-อาทิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคปลาย /2554 ดำเนินการสอนโดยผ้ทรงคุณวุฒิ" 
(2 ก.ย. 2554)
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 
(3 ส.ค. 2554)
 RSS Feed   อ่านทั้งหมด   
ประกาศ นักศึกษาผู้กู้ยืมชั้นปี 2-4 ที่ยังไม่ได้ทำแบบคำขอกู้ในระบบ e-studenloan ภาคเรียนที่ 3/2554
ระบบได้ปิดให้เข้าทำแบบคำขอกู้ฯชั่วคราวและจะเปิดให้ดำเนินการลงทะเบียนอีกครั้งในวันที่ 1 - 10 มีนาคม 2555 เท่านั้น
(9 ก.พ. 2555)
  
 RSS Feed   อ่านทั้งหมด   
 
  การสร้างคุณภาพสังคม ของชุมชน
วารสารเล่มนี้เป็นวารสารที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระ ที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับสิ่งแวดล้อม...
  ความขัดแย้ง กฎหมาย และเศรษฐกืจการเมือง
  ฉบับสังคมไทย : ปัญหาและทางออก
  ฉบับสิ่งแวดล้อม โลกาภิวัตน์ และชุมชน
  ฉบับการเมืองสีเขียว Green Politics
  ฉบับวิกฤติเมืองหลวง
  ฉบับทฤษฎีสังคมกับการวิพากษ์สภาวะสมัยใหม่
  ฉบับ จริยธรรมกับอำนาจ
  ฉบับ วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
  ฉบับ ความรู้ที่ยั่งยืน
 
  สถิติการใช้งานเว็บไซต์เริ่ม 01/01/52
 
 
ปฏิทินการศึกษา 
        31 July 2015 
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
 
 กิจกรรม
โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (เวทีถอดบทเรียนหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริการวิชาการ วันที่ 19 มีนาคม 2555 ห้อง 3202)
(22 มี.ค. 2555)
คณบดี คณาจารย์ และเลขานุการคณะนิติศาสตร์ร่วมแสดงมุทิตาคารวะ พลตรี ดร.สวัสดิ์ ศรลัมพ์ ผู้ก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
(15 มี.ค. 2555)
โครงการเยียมชมสถานประกอบการ "โรงกลั่นน้ำมัน ปตท (PTT Refinery) จ.ระยอง" สาขา IT คณะบริหารธุรกิจ 13 กพ.55
(20 ก.พ. 2555)
 
ขอความร่วมมือโหวตเลือกอัตลักษณ/เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางในการดำเนินการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา
ภูมิปัญญาเพื่อสังคม (Wisdom for Society)
การศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All)
 
 

เว็บเมล์