การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2564

เรื่อง “ทิศทางการพัฒนางานวิจัยด้านสังคมและนวัตกรรมไทยจีนสู่ความยั่งยืน”

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก

การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17

กำหนดการ เปิด-ปิด รับบทความ
เปิดรับบทความ : 20 กันยายน 2564
ปิดรับบทความ : 21 พฤศจิกายน 2564
แจ้งผลการประเมิน : แจ้งผ่าน E-mail
ส่งบทความฉบับแก้ไข : 30 พฤศจิกายน 2564
นำเสนอผลงาน : 18 ธันวาคม 2564

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

         สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเกริก

สถานที่

         ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

กลุ่มเป้าหมาย

         นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับนักวิจัยและนักวิชาการ ที่สนใจเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ศูนย์วิจัยและพัฒนา e-mail : submission@email.krirk.ac.th
  • เบอร์โทรศัพท์ 02-9705820/02-5523500-9 #402

คณะกรรมการ

  1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก
  2. รองศาสตราจารย์ สุพัฒน์ธีรเวชเจริญชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.เชนิน เชน คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก
  4. หลี่ ลี่ กวง วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยเกริก
  5. เซี่ย เซิน รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยเกริก
  6. หวัง คุน รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยเกริก

©2021 www.KRIRK.AC.TH. ALL RIGHTS RESERVED.