วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก ขอเชิญอาจารย์ และผู้ที่สนใจส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์

        วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก ขอเชิญอาจารย์ และผู้ที่สนใจส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์ วารสารร่มพฤกษ์ TCI กลุ่มที่ 1
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/romphruekj/index
ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์ วารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ได้รับการประเมินคุณภาพจาก TCI เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 (Tier 1 : 2564-2567) รายละเอียดค่าธรรมเนียมและขั้นตอนการส่ง
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/romphruekj/407
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
02-552-3500-9 ต่อ 402 (ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก)
E – mail : romphruek.kru@gmail.com

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)