การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2564

เรื่อง “ทิศทางการพัฒนางานวิจัยด้านสังคมและนวัตกรรมไทยจีนสู่ความยั่งยืน”

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก

กำหนดการ

 • เปิดรับบทความ  20 กันยายน 2564
 • ปิดรับบทความ  7 พฤศจิกายน 2564
 • แจ้งผลการประเมิน 22 พฤศจิกายน 2564
 • ส่งบทความฉบับแก้ไข 30 พฤศจิกายน 2564
 • นำเสนอผลงาน 18 ธันวาคม 2564

หลักเกณฑ์การเสนอบทความ

 1. ผู้เขียนต้องชำระค่าธรรมเนียมพร้อมการส่งบทความ
 2. บทความที่ส่งมาต้องเขียนให้อยู่ในรูปแบบที่มหาวิทยาลัยเกริกกำหนดเท่านั้น (รูปแบบและการเขียนเอกสารอ้างอิง)
 3. ผู้เขียนต้องส่งเอกสารในฟอร์มการส่งบทความ  
  3.1) ใบโอนเงิน 
  3.2) บทความ 
  โดยไม่รับพิจารณาบทความที่ส่งทางไปรษณีย์หรือช่องทางอื่น ๆ
 4. ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการตั้งแต่รับบทความจนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความเสร็จ โดยประมาณ 60 วัน
 5. ผู้เขียนจะได้รับหนังสือตอบรับการตีพิมพ์เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความที่ผู้เขียนแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิหลังจากการประเมินแล้วเท่านั้น
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาเฉพาะบทความที่ส่งมาตามหลักเกณฑ์นี้เท่านั้น

การส่งบทความเสนอขอรับการประเมินเพื่อตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์

 1. เป็นบทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 2. เป็นบทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. ผู้เขียนจะต้องส่งต้นฉบับเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์โดย
  – พิมพ์ลงในโปรแกรม Microsoft word ความยาวไม่เกิน 15 หน้า (A4)
  – อักษร Cordia New /ขนาดอักษร 16 point (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)
  – กำหนดระยะขอบกระดาษทั้ง 4 ด้านคือ 2.54 เซนติเมตรหรือ 1 นิ้ว (บน-ล่าง / ซ้าย- ขวา)
 4. รูปแบบการเขียนบทความ ควรเขียนเชิงพรรณาความ หากเป็นบทความที่มาจากงานวิจัยต้องเป็นการเขียนใหม่ โดยนำประเด็นสำคัญมานำเสนอ และใช้รูปแบบการเขียนที่ไม่ใช่เป็นการย่อจากงานวิจัย โดยมีรายละเอียดการเขียน ดังนี้

ข้อกำหนด บทความวิจัย

ข้อกำหนด บทความวิชาการ

©2021 www.KRIRK.AC.TH. ALL RIGHTS RESERVED.