การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2564

เรื่อง “ทิศทางการพัฒนางานวิจัยด้านสังคมและนวัตกรรมไทยจีนสู่ความยั่งยืน”

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก

กำหนดการ

 

อยู่ระหว่างการดำเนินการ

©2021 www.KRIRK.AC.TH. ALL RIGHTS RESERVED.