งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

“การจัดการอย่างยั่งยืน 2021”

วันที่ 27 ถึง 29 เมษายน พ.ศ.2564
ที่มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพประเทศไทย

ขอบเขตของบทความ

  1. เพื่อเป็นเวทีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทความทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา และการจัดการ
  2. เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิชาการจีนและอาเซียน
  3. เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านความร่วมมือของสมาคมในประเทศเขตภูมิภาคอาเซียน

*หมายเหตุ รับบทความที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI SSCI รายงานผลการวิจัย รวมไปถึงบทความวิชาการ

ข้อกำหนด

ภาษาที่ใช้เขียนบทความคือภาษาอังกฤษ สามารถส่งได้ทั้งในรูปแบบบทความและโปสเตอร์ความยาวของบทความอยู่ที่ 10 หน้า ถึง 15 หน้า บทคัดย่อความยาวระหว่าง 250 ถึง 500 คำ โดยบทความทั้งหมดจะรวบรวมและเผยแพร่ผ่านรายงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ขอบเขตของบทความมีดังต่อไปนี้

©2021 www.KRIRK.AC.TH. ALL RIGHTS RESERVED.