งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

“การจัดการอย่างยั่งยืน 2021”

วันที่ 27 ถึง 29 เมษายน พ.ศ.2564
ที่มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพประเทศไทย

ICSM

Important dates
Abstract submission : Starting 10 February 2021
Regular Registration : 10 February 2021 - 10 April 2021
Paper submission deadline : 10 April 2021
Presentation date : 27 - 29 April 2021

วัตถุประสงค์

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ“การจัดการอย่างยั่งยืน 2021” ครั้งที่ 2 เป็นงานประชุมวิชาการเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษา การจัดการ โดยกำหนดการการนำเสนอผลงานวิชาการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ถึง 29 เมษายน พ.ศ.2564 ที่มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ต่อจากนี้ไปอีกหลายทศวรรษโลกจะต้องเผชิญกับความท้าทายทางด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษาวิจัยประเด็นของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประเด็นที่ นักวิชาการ นักวิจัยทั่วโลกต่างให้ความสนใจโดยงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อที่จะเป็นเวทีให้แก่นักวิชาการ นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ รวมไปถึงการนำเสนอความคิดและผลงานวิจัย ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในครั้งนี้ เป็นเวทีสำคัญที่จะในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

กำหนดการ

 • ส่งบทคัดย่อ เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
 • ลงทะเบียน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 10 เมษายน 2564
 • ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ปิดรับวันที่ 10 เมษายน 2564
 • นำเสนอผลงาน วันที่ 27 ถึง วันที่ 29 เมษายน 2564

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

         วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพประเทศไทย

สถานที่

         วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย

         นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษา การจัดการ และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตของบทความ

 1. เพื่อเป็นเวทีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทความทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา และการจัดการ
 2. เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิชาการจีนและอาเซียน
 3. เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านความร่วมมือของสมาคมในประเทศเขตภูมิภาคอาเซียน

*หมายเหตุ รับบทความที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI SSCI รายงานผลการวิจัย รวมไปถึงบทความวิชาการ

ข้อกำหนด

ภาษาที่ใช้เขียนบทความคือภาษาอังกฤษ สามารถส่งได้ทั้งในรูปแบบบทความและโปสเตอร์ความยาวของบทความอยู่ที่ 10 หน้า ถึง 15 หน้า บทคัดย่อความยาวระหว่าง 250 ถึง 500 คำ โดยบทความทั้งหมดจะรวบรวมและเผยแพร่ผ่านรายงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ขอบเขตของบทความมีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ

 1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก
 2. รองศาสตราจารย์ สุพัฒน์ธีรเวชเจริญชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.เชนิน เชน คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก
 4. หลี่ ลี่ กวง วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยเกริก
 5. เซี่ย เซิน รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยเกริก
 6. หวัง คุน รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยเกริก

©2021 www.KRIRK.AC.TH. ALL RIGHTS RESERVED.