การถ่ายภาพหมู่และพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยเกริก

📍กำหนดการการถ่ายภาพหมู่วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกริก
07.00 น. กำหนดการถ่ายภาพ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต แยกตามคณะวิชาต่างๆ ฝ่ายพิธีการ ตัวแทนร้านถ่ายรูป ฝ่ายสถานที่เตรียมจัดสถานที่ ถ่ายภาพหมู่ คณาจารย์ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
07.30 น. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ลงทะเบียนแจ้งการเข้ารับปริญญาบัตร ณ ชั้น1 ศูนย์ประชุมนานาชาติ อาคาร ดร.เกริก
08.30-11.00 น. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกาศเรียก บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ถ่ายภาพหมู่ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าอาคาร ดร.เกริก เรียงตามลำดับคณะวิชา ณ จุดถ่ายภาพ
⭕️**หมายเหตุ
✅การแต่งกายวันพิธีซ้อมรับปริญญาบัตรให้แต่งเสมือนวันพิธีจริงทุกประการ (ศึกษารายละเอียดของระเบียบการแต่งกาย ในคู่มือฉบับนี้)
❌ ผู้ไม่มาลงทะเบียนและไม่มาซ้อมรับปริญญาบัตรตามวันและเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เข้า รับปริญญาบัตร
✅การถ่ายภาพหมู่ โปรดตรงเวลา เนื่องจากเป็นการถ่ายภาพหมู่รวมทุกสาขาวิชาในคณะโดยแยกเป็น ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตามลำดับ (โปรดดูรายละเอียดในหน้าถัดไป
✅การถ่ายภาพหมู่บัณฑิต แม้จะเรียงตามสาขาวิชาและระดับปริญญา แต่ขอให้บัณฑิตทุกท่าน โปรดรอเรียก การถ่ายภาพ ณ บริเวณจุดถ่ายภาพในเวลา 08.30 น.

 

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Date

19 ก.พ. 2022

Time

7:00 น. - 17:00 น.

Location

มหาวิทยาลัยเกริก

ใส่ความเห็น